ADBORTH YSGOLORIAETH PROFI – Nigel Morris

Rwyf yn y sefyllfa lwcus fy mod wedi cael ysgoloriaeth profi; hon yw blwyddyn gyntaf y cynllun. Felly, mae’n bwysig bod gan y ganolfan dystiolaeth ddogfennol o’r gweithdai a’r gwaith a gynhyrchwyd. Yn enwedig o ystyried yr holl doriadau cyllid ym myd celf dros y blynyddoedd diweddar.

Ar lefel bersonol, rwy’n defnyddio’r GAR i wneud gwaith sy’n ymgysylltu â’m paentio ac yn ehangu’n ymchwiliad i haniaethau cyfoes a sut rydw i’n uniaethu ag ef. Hyd yma, rwyf wedi gwneud sawl print cerfweddol sy’n ymwneud â syniad ffurf a’r rhyngweithio a’r berthynas â ffurfiau eraill. Rwyf hefyd wedi gwneud gwaith ysgythru ar alwminiwm sy’n cynnwys yr holl syniadau hyn. A’i ddilyn gyda nifer o ysgythriadau platiau sinc gyda chanlyniadau boddhaus.

Ysgythru diwenwyn gan ddefnyddio ysgythru electro oedd y gweithdy cyntaf yr aethom iddi. Gweithdy hynod gyfareddol rwy’n gobeithio defnyddio llawer mwy arno yn y dyfodol. Er mai arbrofol oedd y canlyniadau, roeddynt yn hynod ddiddorol mewn gwirionedd.

Roedd y gweithdy llyfrau artistiaid yn ddefnyddiol; yn bersonol, doeddwn i ddim yn gweld ei fod yn cysylltu â’r cysyniad o lyfrau a wnaed gan artistiaid fel darn o waith celf ond yn tueddu fwyfwy tuag at rwymo llyfrau. Fodd bynnag, gwn fod mwyafrif y bobl eraill ar y cwrs wedi gweld y gweithdy’n ddefnyddiol iawn.

Y drydydd gweithdy yn y gyfres oedd argraffu â sgrin a gynhaliwyd gan yr hynod frwdfrydig Emma Gregory, eto mae yna raglen lawn i bob diwrnod, o’r stensil papur sylfaenol i lunio argraffiad gyda dinoethiad golau trilliw. Tywysodd Emma bawb drwy’r holl agweddau technegol yn rhwydd a chydag anogaeth gynnes.

Aeth Tracey Hill â’r grŵp trwy amrywiaeth o wrthyddion yn ymwneud ag ysgythru. Gan ddefnyddio gwrthyddion traddodiadol ac acrylig, cawsom y cyfle i ysgythru rhai marciau anhygoel, â’r cyfan yn brintiadwy.

Ar gyfer ein gweithdy nesaf, cyflwynodd Anne Desmet ni i ysgythriad pren. Gan ei fod yn agwedd reoledig iawn ar argraffu sy’n cael ei arfer gan griw cymharol fach yn y DU, galluogodd Anne i’r grŵp i archwilio perthynas ysgythru pren ac argraffu cyfoes a’i ystyried ymhellach. Gwnaethom oll synnu ein hunain gydag ansawdd y gwaith a wnaed gennym.

Yn y gweithdy olaf, cawsom ein harwain gan Paul Croft mewn lithograffeg plât; dw i’n meddwl mai hwn oedd y tro cyntaf i waith lithograffeg gael ei wneud yn y GAR ac unwaith eto, roedd pawb a fu’n rhan o’r gweithdy wedi ymlâdd ond yn llawn syniadau a gwybodaeth weithredol am dechneg a oedd yn newydd i’r rhan fwyaf ohonom.

Roedd yr holl artistiaid a arweiniodd y gweithdai hyn yn ymroddedig iawn i wneud y diwrnodau’n llwyddiannus gan sicrhau ein bod yn manteisio arnynt yn ôl ein dymuniad ; maent oll yn ddawnus iawn ac yn cael eu parchu fel artistiaid ac arweinwyr blaenllaw ym maes argraffu, roedd hi’n annisgwyl iawn cael artistiaid o safon mor uchel yn cynnal y gweithdai hyn, roeddynt yn falch iawn i ddangos eu gwaith a’i drafod, rhywbeth dw i bob amser yn ei weld yn ddiddorol a gwerthfawr.

Wrth i ni ddod at ddiwedd y gweithdai hyn, credaf fod y wybodaeth a gefais wrth ymwneud â’r GAR yn amhrisiadwy. Rwyf wedi cael diddordeb mewn argraffu erioed, ond y ffordd orau o ddysgu sgiliau newydd yw trwy wneud gwaith go iawn. Bellach, rwy’n hyderus y gallaf greu ysgythriadau gan ddefnyddio technegau amrywiol, mae gennyf wybodaeth weithredol am argraffu â sgrin ac ysgythru pren. Diddordeb cynyddol annisgwyl mewn llyfrau artistiaid fel cyfrwng a brwdfrydedd i wneud mwy o waith lithograffeg.

Lluniwyd y gweithdai i roi gwybodaeth a man cychwyn i bobl. Yn bendant, byddaf yn parhau’n aelod ac yn defnyddio’r ganolfan argraffu yn ogystal â’r holl bethau a gynigir ganddo.

Diolch i chi, Greg a Jim, am y cyfle hwn ac edrychaf ymlaen at wneud llawer mwy o waith celf gyda chi.

 RPC studio

Sylwadau ar gau.