Symposiwm Gwneud Printiau: Pren, Leino, a llythrenwasg (14/02/2018)

Symposiwm undydd dan arweiniad artistiaid gwneuthurwyr printiau  a fydd yn trafod eu dulliau gweithio, cyfnodau preswyl a phrosiectau diweddar. 

Dydd Mercher 14 Chwefror 2018

10:00am-4:30pm

£35.00 gan gynnwys cinio a lluniaeth

(Gostyngiadau ar gael i grwpiau)

Mae’n rhaid archebu lle  drwy anfon e-bost atom neu ein ffonio

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi (08/01/17 – 19/03/17)

Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod chi’n chwilio am gyfeiriad creadigol newydd?  Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi

 • Dydd Llun (6pm – 8pm)
 • Yn dechrau: 08/01/2018 (am 10 wythnos)
 • Dyddiadau: 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 19/02, 26/02, 05/03, 12/03, 19/03
 • Lefel: Dechreuwyr / Gloywi
 • Cost: £95
 • Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)

Dyma weithdy 10 wythnos ar gyfer unrhyw un a fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol.  Nod y gweithdy yw cynnig nifer o sesiynau blasu i chi yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau creadigol.

Yn ystod y 10 wythnos, cynhelir dwy sesiwn yr un yn trafod prosesau gwneud printiau: print cerfwedd, intaglio, colagraff, Monoteip a sgrin-brintio.  Bydd pob sesiwn yn cael ei harwain gan un o hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Byddwn yn darparu’r deunyddiau ac offer i gyd a byddwn yn annog y cyfranogwyr i archwilio eu pynciau a’u dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan ac yn cwblhau’r rhaglen 10 wythnos yn cael cyfle wedyn i symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a Gweithdai Arlunwyr sy’n Ymweld â Ni . Byddant hefyd yn cael defnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn datblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.

Dyfarniad Lefel 2 UAL mewn Gwneud Printiau

Cod y Cwrs: LA10611

Dyma gymhwyster achrededig (yn amodol ar gael ei ddilysu) sy’n cael ei gyflwyno gan Goleg Cambria a’i gynnal gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

 • Lefel: canolradd (Mae profiad blaenorol o wneud printiau yn ddymunol)
 • Dechrau: 13/01/2018 – cwrs 10 wythnos (1 diwrnod yr wythnos)
 • Dydd: Sadwrn (10 am-4pm)
 • Dyddiadau: 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03
 • Cost: £ 420.00 – Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau

Cofrestrwch yma: https://goo.gl/mNiVkK

Mae gan wneud printiau fel gweithgaredd creadigol, hanes hir a nodedig.  Mae wedi bod yn gyfrwng â sawl agwedd iddo ar gyfer ystod eang iawn o artistiaid, o Durer i Warhol, i archwilio ystod yr un mor amrywiol o faterion a syniadau.  Bydd y cymwysterau, wrth alluogi myfyrwyr i adeiladu ar brofiad blaenorol, yn gofyn iddynt wynebu profiadau a heriau deallusol a phwysig newydd a gynlluniwyd i ddarparu dealltwriaeth feirniadol annibynnol a sylfaen sgiliau estynedig.

I ennill Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwneud Printiau, bydd rhaid i fyfyrwyr gwblhau dwy uned

 • Egwyddorion Gwneud Printiau Argraffu Uned 1 Lefel 2
 • Uned 6 Lefel 2 Gwneud Printiau Arbrofol

Caiff pob uned ei hasesu a’i safoni’n fewnol yn erbyn y meini prawf asesu ar gyfer yr unedau hynny.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ennill gradd llwyddo ym mhob uned i fod yn gymwys i gael gradd cymhwyster cyffredinol.

Os hoffech barhau â’ch astudiaethau, gallwch symud ymlaen i Ddyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau.

Gall cyfranogwyr symud ymlaen i ddefnyddio’r cyfleusterau agored i wneud printiau sydd ar gael drwy’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddatblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i Weithdai Artistiaid ar ymweliad arbenigol sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.

FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2017 – Sadwrn 11eg Tachwedd 2017

FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2017 – Sadwrn 11eg Tachwedd 2017

#mostynprint #northwalesprint

Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi manylion Ffair Brintiau Gogledd Cymru gyntaf, cynhelir y ffair ar ddydd Sadwrn 11eg Tachwedd yn oriel MOSTYN Llandudno. 

Bydd dros 40 o wneuthurwyr print, o bob rhan o’r DU, yn cyflwyno gwaith i’w werthu ym mannau prydferth Edwardaidd yr oriel. Mae Ffair Brintiau Gogledd Cymru, a drefnir mewn partneriaeth â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, yn gyfle gwych i siopwyr brynu celf fforddiadwy a gwreiddiol yn uniongyrchol o’r artist, mewn digon o amser i’r Nadolig.

Bydd gweithdai a chyflwyniadau brint a chyfleoedd i ennill gwobrau gwych sy’n gysylltiedig â phrint. Mae mynediad am ddim. Mae ei siop ac oriel manwerthu, gan gynnwys un ymroddedig i wneuthurwyr printiau, wedi cael eu galw’n ‘lle i mynd’ yng Ngogledd Cymru i brynu gwaith gan wneuthurwyr cyfoes am brisiau fforddiadwy.

Barry Morris, Rheolwr Manwerthu MOSTYN:

‘Rydym wrth ein bodd i gael y ffair Brintiau gyntaf erioed ym MOSTYN. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu’r gorau o fyd printiau cyfoes.’

Jim Creed, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol:

‘Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn am gael y cyfle i weithio mewn partneriaeth â MOSTYN er mwyn trefnu’r Ffair Brintiau. Mae’n gyfle gwych i wneuthurwyr printiau arddangos eu gwaith mewn oriel o bwysigrwydd cenedlaethol. Yn ogystal, mae’n gyfle i weithgarwch gwneud printiau fod yn fwy hygyrch trwy gynnig y cyfle i ymwelwyr holi cwestiynau, gweld arddangosiadau gwneud printiau a phrynu gweithiau celf wreiddiol.’

FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2017

Sadrwn 11eg Tachwedd 2017

Yn agored i’r cyhoedd: 10.30am – 5.00pm

www.mostyn.org/print

Cwrdd â’r Gwneuthurwr Printiau (08/11/2017)

6-8pm

08/11/2017

Oriel Wrecsam

Mae’n rhaid archebu lle, i wneud hynny cysylltwch â:

[email protected]

01978 292093

Am Ddim

Oriel Wrecsam mewn partneriaeth â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol

Ymunwch a ni ar gyfer noson o drafod ac arddangosiadau gan yr artistiaid Tara Dean a Swondonkey (sef y gwneuthurwyr printiau James ac Andrew Story).

Bydd y drafodaeth hon yn ysgogi’r meddwl ac yn amlygu crefft unigryw’r artistiaid. Bydd cyfle hefyd i ddysgu technegau newydd, dysgu mwy am eu crefft unigol a phrynu eich print eich hun*

Gostyngiad o 10% i bawb sy’n bresennol ar y noson

*Detholiad o brintiau ar gael dan y cynllun CollectorPlan

www.taradean.co.uk/

www.instagram.com/swondonkey/

www.regionalprintcentre.co.uk

Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau

Rydym yn falch iawn o gael lansio ein cyfres newydd o weithdai ar ddydd Sadwrn sy’n canolbwyntio ar broses gwneud printiau penodol ac yn cynnig gwybodaeth ymarferol a dealltwriaeth estynedig mewn proses benodol (er enghraifft; leino, sychbwynt, sgrin-brintio) i’r rhai hynny sy’n cymryd rhan.

Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau

Cyfres o weithdai deuddydd mewn proses gwneud printiau penodol

 • Dydd: Sadwrn (10am – 4pm)
 • Lefel: Canolradd / Uwch
 • Cost: Pob gweithdy: Rhai nad ydynt yn aelodau: £60 / Aelodau £50 (Rhaid archebu lle trwy anfon neges e-bost neu ffonio)
 • Yn cynnwys deunyddiau (rhaid talu erbyn y sesiwn gyntaf)

Gweithdai sydd i ddod

Canolbwyntio ar: Mono-argraffu

Dyddiadau: Dydd Sadwrn 14/10/2017 a 21/10/2017

Canolbwyntio ar: Ysgythru â Sylffad Halwynog

Dyddiadau:  Dydd Sadwrn 25/11/2017 a 02/12/2017

Mae ein cyfres o Weithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau yn cynnig cyfle gwerthfawr i ganfod prosesau newydd a datblygu dealltwriaeth soffistigedig o wneud printiau.  Maent wedi eu cynllunio i ateb gofynion pobl sydd â diddordeb yn y pwnc ac maent yn darparu ar gyfer lefelau profiad amrywiol.

Nod pob gweithdy deuddydd yw darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o broses penodol (er enghraifft Torlun leino, Colograff, Sychbwynt, Ysgythru neu Sgrin-brintio) i’r rhai hynny sy’n cymryd rhan, yn ogystal â chyfle i gynhyrchu gwaith sy’n dangos ymateb creadigol i’r dechneg gwneud printiau honno. Byddwch bob sesiwn yn cael ei harwain gan un o Hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Darperir deunyddiau ac offer ac anogir cyfranogwyr i archwilio pynciau a dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol y gweithdy deuddydd.

Bydd y  rhai hynny sy’n cymryd rhan, yn gallu symud ymlaen i ddefnyddio cyfleusterau gwneud printiau mynediad agored trwy’r Ganolfan er mwyn datblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i’n Gweithdai Arlunwyr ar Ymweliad arbenigol, a gynhelir yn rheolaidd trwy’r flwyddyn.

FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2017 – galwad am artistiaid

#mostynprint #northwalesprint

www.mostyn.org/print

Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi manylion Ffair Brintiau Gogledd Cymru gyntaf, cynhelir y ffair ar ddydd Sadwrn 11eg Tachwedd yn oriel MOSTYN Llandudno.

Bydd Ffair Brintiau Gogledd Cymru, a drefnir mewn partneriaeth â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, yn gyfle gwych i ddefnyddwyr print o’r DU gyflwyno’r gwaith i’w werthu yn oriel gyfoes a chanolfan gelfyddydau gweledol mwyaf blaenllaw Cymru.

Mae ei siop ac oriel manwerthu, gan gynnwys un ymroddedig i wneuthurwyr printiau,
wedi cael eu galw’n ‘lle i mynd’ yng Ngogledd Cymru i brynu gwaith gan wneuthurwyr
cyfoes am brisiau fforddiadwy.

Barry Morris, Rheolwr Manwerthu MOSTYN:
‘Rydym wrth ein bodd i gael y ffair Brintiau gyntaf erioed ym MOSTYN. Rydym yn edrych
ymlaen at groesawu’r gorau o fyd printiau cyfoes. Bydd ymwelwyr â’r ffair yn gallu prynu
celf fforddiadwy a gwreiddiol, yn uniongyrchol gan yr artistiaid.

Jim Creed, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol:
‘Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn am gael y cyfle i weithio mewn partneriaeth â MOSTYN er mwyn trefnu’r Ffair Brintiau. Mae’n gyfle gwych i wneuthurwyr printiau arddangos eu gwaith mewn oriel o bwysigrwydd cenedlaethol. Yn ogystal, mae’n gyfle i weithgarwch gwneud printiau fod yn fwy hygyrch trwy gynnig y cyfle i ymwelwyr holi cwestiynau, gweld arddangosiadau gwneud printiau a phrynu gweithiau celf wreiddiol.’

Mae’r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer stondinau yn y ffair. Mae stondinau yn gyfyngedig. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17eg Medi 2017 am 5pm.

Os ydych chi’n argraffydd, stiwdio argraffu neu grŵp cydweithredol darganfyddwch fwy yn www.mostyn.org/print. Gallwch hefyd ffonio 01492 868191 neu e-bostiwch [email protected]

FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2017
Sadrwn 11eg Tachwedd 2017
Yn agored i’r cyhoedd: 10.30am – 5.00pm
www.mostyn.org/print

Helfa Gelf, Digwyddiad Stiwdio Agored fwyaf Gogledd Cymru (02/09/17 + 16/09/17)

Helfa Gelf, Digwyddiad Stiwdio Agored fwyaf Gogledd Cymru

Mynediad Agored Estynedig

Dydd Sadwrn 2 a 16 Medi 2017

11:00am – 5:00pm

Pleser gennym yw cyhoeddi y bydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn rhan o’r Helfa Gelf eleni, Digwyddiad Stiwdio Agored fwyaf Gogledd Cymru sy’n gwahodd pawb i ymweld ag artistiaid wrth eu gwaith yn eu stiwdios.

Fel rhan o’r prosiect, bydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol ar agor ddydd Sadwrn 2 a 16 Medi 2017 rhwng 11am a 5pm.

Galwch heibio i weld y stiwdio a’r cyfleusterau sydd gennym, a chewch gyfarfod â’n haelodau a gweld eu gwaith. Bydd celfwaith ar werth yn uniongyrchol gan aelodau’r Ganolfan a fydd yn gweithio yma drwy gydol y dydd.

Am ragor o fanylion, ewch i:

http://www.helfagelf.co.uk

https://helfagelf.co.uk/artists/regional-print-centre

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi (25/09/17 – 04/12/17)

Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod chi’n chwilio am gyfeiriad creadigol newydd?  Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi

 • Dydd Llun (6pm – 8pm)
 • Yn dechrau: 25/09/2017 (am 10 wythnos)
 • Dyddiadau: 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12
 • Lefel: Dechreuwyr / Gloywi
 • Cost: £95
 • Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)

Dyma weithdy 10 wythnos ar gyfer unrhyw un a fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol.  Nod y gweithdy yw cynnig nifer o sesiynau blasu i chi yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau creadigol.

Yn ystod y 10 wythnos, cynhelir dwy sesiwn yr un yn trafod prosesau gwneud printiau: print cerfwedd, intaglio, colagraff, Monoteip a sgrin-brintio.  Bydd pob sesiwn yn cael ei harwain gan un o hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Byddwn yn darparu’r deunyddiau ac offer i gyd a byddwn yn annog y cyfranogwyr i archwilio eu pynciau a’u dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan ac yn cwblhau’r rhaglen 10 wythnos yn cael cyfle wedyn i symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a Gweithdai Arlunwyr sy’n Ymweld â Ni . Byddant hefyd yn cael defnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn datblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.

Torlun leino Lliw gyda Nick Morley

17/18 Awst 2017
10:00-16:00

Yn ystod y gweithdy dros ddeuddydd hwn byddwch yn dysgu sut i gerfio ac argraffu torlun leino aml-bloc, sut i gymysgu lliwiau’n gywir, creu haenau a chofrestru aml-blociau, yn ogystal â dysgu am sut i gadw eich offer yn finiog a chael y canlyniadau gorau trwy brintio wrth law ac ar y gwasgwr. Mae’r gweithdy yn addas ar gyfer dechreuwyr a’r rhai hynny sydd ag ychydig o brofiad.

Mae Nick Morley yn artist a darlunydd sy’n arbenigo mewn torlun leino. Mae’n rhedeg gweithdai rheolaidd yn Hello Print Studio yn Margate a lleoliadau eraill ym Mhrydain a’r Eidal. Cafodd ei lyfr, Linocut for Artists and Illustrators, ei gyhoeddi ym Mehefin 2016 ac ar ei drydydd argraffiad erbyn hyn. Yn ogystal â chreu printiau ar gyfer arddangosfeydd ac i’w gwerthu, mae Nick wedi cael ei gomisiynu gan Penguin a Folio Society, ymysg eraill, i greu cloriau llyfrau. Mae ei brintiau diweddar yn darlunio cowboi a morfil anferth a gafodd eu hargraffu gyda stêm-roler.

www.linocutboy.com
www.helloprintstudio.com

Rhai nad ydynt yn aelodau £120.00/ Aelodau £75.00
Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)