Y Symposiwm Print: Cydweithio mewn Gwneud Printiau (27/02/2019)

Trefnwyd gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Coleg Cambria, Wrecsam

Tŷ Pawb, Wrecsam

Daeth 90 o gynadleddwyr i ddigwyddiad Symposiwm Print y Ganolfan Argraffu Ranbarthol ar 27 Chwefror 2019, a gynhaliwyd yn Nhŷ Pawb, Wrecsam, Gogledd Cymru.

Wedi’i guradu gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, cynigiodd y symposiwm gyfres o sgyrsiau gan wneuthurwyr printiau blaenllaw yn trafod eu harferion gwneud printiau, gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd prosiectau cydweithredol.

Rhoddwyd y sgwrs gyntaf gan Hilary Paynter, sy’n un o brif engrafwyr pren y DU a chyn-lywydd Cymdeithas Frenhinol y Peintwyr-Gwneuthurwyr Printiau. Canolbwyntiodd ar ei harfer a’i phrofiad o weithio ar gomisiynau, gan gynnwys metro Newcastle a chreu printiau i ddarlunio barddoniaeth.  Rhoddodd gipolwg hefyd ar sut mae ei gwaith diweddar wedi dod yn fwy gwleidyddol a chymdeithasol.

Cawsom y cyflwyniad nesaf gan Barry Morris, Rheolwr Manwerthu yn Oriel MOSTYN Llandudno, a drafododd sut a pham bu’r oriel yn cydweithio’n ddiweddar â nifer o wneuthurwyr printiau a datblygiad Ffair Brintiau Gogledd Cymru mewn partneriaeth â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol.  Cyhoeddodd hefyd y bydd y Ffair Brintio Gogledd Cymru nesaf yn cael ei chynnal ym MOSTYN ym mis Tachwedd 2019.

Dechreuodd y prynhawn gyda’r gwneuthurwr printiau Tom Frost yn trafod sut mae’n gweithio ar y cyd gyda nifer o gwmnïau a chyhoeddwyr gwahanol i greu printiau sgrin ar gyfer llyfrau, posteri a chynhyrchion, yn

ogystal â chreu gweithiau celf gwreiddiol.  Soniodd hefyd am geisio cael cydbwysedd rhwng gweithio fel gwneuthurwr printiau ar ei liwt ei hun a grym Instagram fel arf cyhoeddusrwydd a chyfrwng ar gyfer datblygu partneriaethau a hyrwyddo ei waith.

Cafwyd y cyflwyniad terfynol gan Reveal Printmakers sy’n gydweithfa gwneud printiau a ffurfiwyd ar ôl cyfarfod â’i gilydd ar y cwrs Complete Printmaker yn Hot Bed Press, Salford.  Trafodwyd sut sefydlodd y grŵp eu hun, eu prosiectau diweddaraf, a sut maent yn rhedeg ac yn rheoli nifer o gynlluniau newydd i wneud printiau, gan gynnwys arddangosfeydd a chymryd rhan mewn ffeiriau printio.

Cafodd y cynadleddwyr gyfle hefyd i weld yr arddangosfa gyfredol yn Nhŷ Pawb, Taith Fawr Julie Copes: Hanes bywyd gan Gayson Perry

Dywedodd Jim Creed, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol ‘Nod cyffredinol y symposiwm oedd trafod sut gall gwneuthurwyr printiau gydweithio mewn nifer o ffyrdd gwahanol.  Roeddem hefyd am ddangos i’n haelodau stiwdio a chynrychiolwyr sut gellir dechrau cydweitho, ei ddatblygu a’i ariannu.  Mae’n bwysig ystyried sut gall cydweithio helpu i ddatblygu artistiaid a’r cyfleoedd sy’n gallu deillio o hynny.  Rydym yn gobeithio y bydd ein cynrychiolwyr yn cael eu hysbrydoli i greu eu prosiect cydweithredol eu hunain o ganlyniad i glywed ein prif siaradwyr yn y symposiwm ’.


Y Prif siaradwr Hilary Paynter yn trafod ei gwaith gyda chynrychiolwyr y Symposium, ffotograff gan Iestyn Phillips


Y Prif siaradwr Barry Morris (Rheolwr Manwerthu ym MOSTYN) yn siarad yn y Symposiwm Print am Ffair Brintio Gogledd Cymru, ffotograff gan Iestyn Phillips


Y Prif siaradwr Tom Frost yn trafod ei brosiect llythrenwasg Kickstarter, ffotograff gan Iestyn Phillips


Prif siaradwyr Reveal Printmakers yn Symposiwm Print y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, ffotograff gan Iestyn Phillips

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi (26/03/19 – 18/06/19)

Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod chi’n chwilio am gyfeiriad creadigol newydd?  Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi

 • Dydd Mawrth (6pm – 8pm)
 • Yn dechrau: 26/03/2019 (am 10 wythnos)
 • Dyddiadau: 26/03, 02/04, 09/04, 30/04, 07/05, 14/05, 21/05, 04/06, 11/06, 18/06
 • Lefel: Dechreuwyr / Gloywi
 • Cost: £120.00
 • Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)

Dyma weithdy 10 wythnos ar gyfer unrhyw un a fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol.  Nod y gweithdy yw cynnig nifer o sesiynau blasu i chi yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau creadigol.

Yn ystod y 10 wythnos, cynhelir dwy sesiwn yr un yn trafod prosesau gwneud printiau: print cerfwedd, intaglio, colagraff, Monoteip a sgrin-brintio.  Bydd pob sesiwn yn cael ei harwain gan un o hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Byddwn yn darparu’r deunyddiau ac offer i gyd a byddwn yn annog y cyfranogwyr i archwilio eu pynciau a’u dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan ac yn cwblhau’r rhaglen 10 wythnos yn cael cyfle wedyn i symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a Gweithdai Arlunwyr sy’n Ymweld â Ni . Byddant hefyd yn cael defnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn datblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.

Dyfarniad Lefel 3 UAL mewn Gwneud Printiau (30/03/2019 – 22/06/2019)

Cod y Cwrs: LA10613

Dyma gymhwyster achrededig sy’n cael ei gyflwyno gan Goleg Cambria a’i gynnal gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

 • Lefel: canolradd /uwch (Mae angen profiad gwneud printiau)
 • Dechrau: 30/03/2019 – cwrs 10 wythnos (1 diwrnod yr wythnos)
 • Dydd: Sadwrn (10 am-4pm)
 • Dyddiadau: 30/03, 06/04, 13/04, 04/05, 11/05, 18/05, 25/05, 08/06, 15/06, 22/06
 • Cost: £ 420.00 – Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau
 • Cofrestrwch yma: https://goo.gl/WMnjQ3

Mae gan wneud printiau fel gweithgaredd creadigol, hanes hir a nodedig.  Mae wedi bod yn gyfrwng â sawl agwedd iddo ar gyfer nifer fawr iawn o artistiaid amrywiol, o Durer i Warhol, i archwilio rhychwant materion a syniadau yr un mor amrywiol.  Bydd y cymwysterau, wrth alluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu profiad, yn gofyn iddynt wynebu profiadau a heriau deallusol a phwysig newydd a gynlluniwyd i feithrin dealltwriaeth feirniadol annibynnol a sylfaen sgiliau estynedig. .

I ennill Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau, bydd rhaid i fyfyrwyr gwblhau dwy uned:

 • Uned 7 Lefel 3 Egwyddorion Gwneud Printiau (gorfodol)

Ac un uned ddewisol arall hefyd o blith y canlynol:

 • Uned 8 Lefel 3 Gwneud Printiau Intaglio
 • Uned 9 Lefel 3 Gwneud Printiau Cerfwedd
 • Uned 11 Lefel 3 Argraffu â Sgrîn

Caiff pob uned ei hasesu a’i safoni’n fewnol yn erbyn y meini prawf asesu ar gyfer yr unedau hynny.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ennill gradd lwyddo ym mhob uned i fod yn gymwys i gael gradd gyffredinol y cymhwyster.

Gall cyfranogwyr hefyd symud ymlaen i ddefnyddio’r cyfleusterau agored gwneud printiau, sydd ar gael drwy’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, i ddatblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i fynychu Gweithdai Arbenigol Artistiaid ar Ymweliad, sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.

Symposiwm Argraffu: Cydweithio wrth Wneud Printiau (27/02/19)

Symposiwm undydd dan arweiniad artistiaid gwneud printiau sy’n trafod eu harferion a’u prosiectau cydweithredol.

Dydd Mercher 27 Chwefror 2019

10:00-4:30pm

Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam, Cymru, LL13 8BB

£45.00, sy’n cynnwys cinio a lluniaeth

Rhaid neilltuo eich lle trwy e-bost neu ffonio

[email protected] / 01978 267629

Siaradwyr

 

 

Arlunio gyda sgrin-brintio gyda Tara Dean (01-02/11/18)

Dydd Iau 1 a Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018

10:00 – 16:00

Yn ystod y gweithdy deuddydd hwn, byddwch yn defnyddio arlunio llinell i greu delwedd yn seiliedig ar dirlun gan weithio gyda lluniau o’ch llyfrau braslun neu’n creu brasluniau newydd o’r tirlun/amgylchedd y tu allan i’r stiwdio.

Byddwch yn edrych ar wahanol weadau gan eu harddangos ar y sgrin a’u cyfuno gyda stensiliau papur i gynhyrchu sgrin-brint wedi ei haenu.

Byddwch hefyd yn arbrofi gyda phaent acrylig a chanfod sut gellir ychwanegu’r cyfrwng gwneud printiau i greu cysgodion tryloyw, gan gynhyrchu effaith dyfrlliw/paentiad o fewn yr haenau.

Tara Dean

Rydw i’n arfer archwilio ac arbrofi gyda darganfyddiadau, gan gasglu darnau a hynny’n aml o dan ddylanwad yr amgylchedd y caf fy hun ynddo! Gall y rhain fod yn ddarluniau, ychydig linellau, darnau rydw i wedi dod o hyd iddynt ar fy nheithiau. Naturiol neu wedi eu cynhyrchu.  

Golyga natur fy ngwaith na fydd y darnau a ganfuwyd yn aml yn cael eu datblygu am dipyn; maen nhw’n aros yn fy llyfr brasluniau ac fe gyfeirir atynt yn aml yn nes ymlaen.  Mae’r delweddau rydw i’n eu cynhyrchu yn troi o amgylch gwerthoedd argraffu.  Byddaf yn datblygu dim ond proflen a’r darn gorffenedig yn aml.  Rydw i’n cynhyrchu gwaith sydd wedi cael ei greu allan o nifer o rannau o’r canfyddiad gwreiddiol, gan gynhyrchu gludwaith o elfennau. Lluniau yw’r rhan fwyaf dylanwadol o’r gwaith rydw i’n ei gynhyrchu. Mae’r llinellau cychwynnol hyn yn cael eu newid weithiau.  Byddaf yn haenu papur, torri stensiliau, cuddio rhannau o’r stensil a ddyluniwyd, gan gynhyrchu sawl lefel o liw wedi ei weadau a chynhyrchu dehongliadau amgen o’r llun gwreiddiol!

Mae hyn yn ysbrydoli fy niddordeb mewn creu gweithdai cymunedol sy’n hyrwyddo profiad sy’n ein hannog i archwilio gyda’n gilydd.

www.taradean.co.uk

Rhai nad ydynt yn aelodau £140.00/Aelodau £90.00

Archebu’n hanfodol (drwy e-bost neu ffonio)

Dyfarniad Lefel 2 UAL mewn Gwneud Printiau (2019)

Cod y Cwrs: LA10611

Dyma gymhwyster achrededig (yn amodol ar gael ei ddilysu) sy’n cael ei gyflwyno gan Goleg Cambria a’i gynnal gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

 • Lefel: canolradd (Mae profiad blaenorol o wneud printiau yn ddymunol)
 • Dechrau: 12/01/2019 – cwrs 10 wythnos (1 diwrnod yr wythnos)
 • Dydd: Sadwrn (10 am-4pm)
 • Dyddiadau: 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 23/02, 09/03, 16/03, 23/03
 • Cost: £ 420.00 – Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau

Cofrestrwch yma: https://goo.gl/mNiVkK

Mae gan wneud printiau fel gweithgaredd creadigol, hanes hir a nodedig.  Mae wedi bod yn gyfrwng â sawl agwedd iddo ar gyfer ystod eang iawn o artistiaid, o Durer i Warhol, i archwilio ystod yr un mor amrywiol o faterion a syniadau.  Bydd y cymwysterau, wrth alluogi myfyrwyr i adeiladu ar brofiad blaenorol, yn gofyn iddynt wynebu profiadau a heriau deallusol a phwysig newydd a gynlluniwyd i ddarparu dealltwriaeth feirniadol annibynnol a sylfaen sgiliau estynedig.

I ennill Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwneud Printiau, bydd rhaid i fyfyrwyr gwblhau dwy uned

 • Egwyddorion Gwneud Printiau Argraffu Uned 1 Lefel 2
 • Uned 6 Lefel 2 Gwneud Printiau Arbrofol

Caiff pob uned ei hasesu a’i safoni’n fewnol yn erbyn y meini prawf asesu ar gyfer yr unedau hynny.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ennill gradd llwyddo ym mhob uned i fod yn gymwys i gael gradd cymhwyster cyffredinol.

Os hoffech barhau â’ch astudiaethau, gallwch symud ymlaen i Ddyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau.

Gall cyfranogwyr symud ymlaen i ddefnyddio’r cyfleusterau agored i wneud printiau sydd ar gael drwy’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddatblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i Weithdai Artistiaid ar ymweliad arbenigol sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi (08/01/19 – 19/03/19)

Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod chi’n chwilio am gyfeiriad creadigol newydd? Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi

 • Dydd Mawrth (6 – 8pm)
 • Yn dechrau: 08/01/2019 (am 10 wythnos)
 • Dyddiadau: 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 05/03, 12/03, 19/03
 • Lefel: Dechreuwyr / Gloywi
 • Cost: £120.00
 • Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)

Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)
Dyma weithdy 10 wythnos ar gyfer unrhyw un a fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol. Nod y gweithdy yw cynnig nifer o sesiynau blasu i chi yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau creadigol.

Yn ystod y 10 wythnos, cynhelir sesiwn yr un yn trafod prosesau gwneud printiau: print cerfwedd, intaglio, colagraff, Monoteip a sgrin-brintio. Bydd pob sesiwn yn cael ei harwain gan un o hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Byddwn yn darparu’r deunyddiau ac offer i gyd a byddwn yn annog y cyfranogwyr i archwilio eu pynciau a’u dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan ac yn cwblhau’r rhaglen 10 wythnos yn cael cyfle wedyn i symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a Gweithdai Arlunwyr sy’n Ymweld â Ni . Byddant hefyd yn cael defnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn datblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.

Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)

FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2018 – Galw’r am argraffydd

FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2018 – Galw’r am argraffydd

#mostynprint #northwalesprint

Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi manylion yr ail Ffair Brintiau Gogledd Cymru, cynhelir y ffair ar ddydd Sadwrn 10fed a dydd Sul 11eg Tachwedd 2018 yn Oriel MOSTYN Llandudno.

Bydd Ffair Brintiau Gogledd Cymru, a drefnir mewn partneriaeth a’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, yn gyfle gwych i ddefnyddwyr print o’r DU gyflwyno’r gwaith i’w werthu yn oriel gyfoes a chanolfan gelfyddydau gweledol mwyaf blaenllaw Cymru.

Mae ei siop ac oriel manwerthu, gan gynnwys un ymroddedig i wneuthurwyr printiau, wedi cael eu galw’n ‘lle i mynd’ yng Ngogledd Cymru i brynu gwaith gan wneuthurwyr cyfoes am brisiau fforddiadwy.

Barry Morris, Rheolwr Manwerthu MOSTYN: “Roeddem yn falch o’r ymateb gan yr ymwelwyr a stondinwyr yn ffair y llynedd. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu gorau mewn printiau cyfoes unwaith eto eleni. Bydd ymwelwyr â’r ffair yn gallu prynu celf fforddiadwy a gwreiddiol, yn uniongyrchol gan yr artistiaid”.

Jim Creed, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol: “Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â MOSTYN eto eleni ar ôl llwyddiant Ffair Print Gogledd Cymru’r llynedd. Mae’n gyfle gwych i wneuthurwyr printiau arddangos eu gwaith mewn oriel o bwysigrwydd cenedlaethol. Yn ogystal, mae’n gyfle i weithgarwch gwneud printiau fod un fwy hygyrch trwy gynnig y cyfle i ymwelwyr holi cwestiynau, gweld arddangosiadau gwneud printiau a phrynu gweithiau celf wreiddiol.”

Mae’r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer stondinau yn y ffair. Mae stondinau yn gyfyngedig. Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 16eg Medi 2018 am 5yp.

Os ydych chi’n argraffydd, stiwdio argraffu neu grwp cydweithredol, ewch i www.mostyn.org/print am fwy o gwybodaeth. Gallwch hefyd ffonio 01492 868191 neu e-bostiwch [email protected]

FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2018

Dydd Sadwrn 10fed Tachwedd a Dydd Sul 11eg Tachwedd 2018

Agor: 10.30yb – 5.00yp

www.mostyn.org/print