Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi (25/09/18 – 04/12/18)

Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod chi’n chwilio am gyfeiriad creadigol newydd? Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi

 • Dydd Mawrth (6 – 8pm)
 • Yn dechrau: 25/09/2018 (am 10 wythnos)
 • Dyddiadau: 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12
 • Lefel: Dechreuwyr / Gloywi
 • Cost: £120.00
 • Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)

Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)
Dyma weithdy 10 wythnos ar gyfer unrhyw un a fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol. Nod y gweithdy yw cynnig nifer o sesiynau blasu i chi yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau creadigol.

Yn ystod y 10 wythnos, cynhelir sesiwn yr un yn trafod prosesau gwneud printiau: print cerfwedd, intaglio, colagraff, Monoteip a sgrin-brintio. Bydd pob sesiwn yn cael ei harwain gan un o hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Byddwn yn darparu’r deunyddiau ac offer i gyd a byddwn yn annog y cyfranogwyr i archwilio eu pynciau a’u dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan ac yn cwblhau’r rhaglen 10 wythnos yn cael cyfle wedyn i symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a Gweithdai Arlunwyr sy’n Ymweld â Ni . Byddant hefyd yn cael defnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn datblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.

Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)

Cynhyrchu argraffiad o un darn o finyl

16 ac 17 Awst
10:00-16:00

Gan ddefnyddio cerfwedd finyl Japaneaidd a dyluniad neu ddelwedd eich hun byddwch yn dysgu sut i wneud dau neu dri argraffiad finyl gyda haenau lliw.  Dyma ble mae un darn o finyl yn cael ei ddefnyddio sawl gwaith i greu un argraffiad gan fod y plât/bloc finyl yn cael ei ail-dorri ar ôl i bob lliw cael ei argraffu.  Byddwn ni hefyd yn trafod offer, deunyddiau a thechnegau cofrestru.

Mae finyl Japaneaidd yn is-haen argraffu hyblyg a hyfryd y gallwch dorri ac argraffu mewn modd tebyg i linoliwm traddodiadol.

Er bod y gweithdy leino/cerfwedd hwn i fod ar lefel ganolradd, mae rhai dechreuwyr wedi bod ar y cwrs gyda chanlyniadau da iawn.

http://jacquidodds.blogspot.com

Mae Jacqui Dodds yn arlunydd sy’n gweithio mewn paentio a gwneud printiau. Enillodd ei gradd Celfyddyd Gain yn Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam, gan arbenigo mewn Paentio a Gwneud printiau.

 Mae ymarfer Jacqui yn cyfuno atgofion o lefydd mae wedi ymweld â nhw a’r nwyddau mae’n dod o hyd iddynt.  Mae ei gwaith wedi cael ei ddangos mewn amgueddfeydd a lleoliadau treftadaeth, fel Amgueddfa ac Oriel Gelf Amwythig ac wedi bod yn rhan o arddangosiad ar daith ‘Cabinet of Curiosity’ a ariannwyd yn rhannol gan Gyngor Celf Lloegr.   Aeth ar daith i sawl leoliad gan gynnwys Castell Powys ac Amgueddfa Wrecsam, lle gafodd y gwaith celf a grëwyd a ddangoswyd ei ysbrydoli gan y lle hwnnw.   Yn ystod Hydref 2016 arddangosodd Jacqui ‘Reveal, Conceal’, casgliad o argraffiadau â sgrin a gafodd ei ysbrydoli gan y Jewellery Quarter yn BPN Architects yn Birmingham.  Eleni (2018) mae Jacqui yn arddangos gwaith newydd gyda re:collect  ‘An Undertaking’ yn Eglwys Sant Chad, Amwythig.

Mae’r gwobrau y mae Jacqui wedi eu hennill yn cynnwys bod yn gystadleuydd rownd terfynol Neo:Print Prize, Gwobr Castell Nottingham yn ogystal â derbyn grantiau a chyllid y Celfyddydau gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.

Heb fod yn aelod £140 / Aelodau £90
 Rhaid neilltuo lle (trwy e-bost neu ffôn)

Sychbwynt a phrint mono gyda Theresa Taylor

Sychbwynt a Phrint mono gyda Theresa Taylor

9 a 10 Awst 2018
10:00-16:00

Mae’r cyfuniad hwn yn rhoi’r cyfle i ddefnyddio dau dechneg gwneud printiau cyferbyniol.

Mae sychbwynt yn ffordd o ysgythru heb ddefnyddio cemegau, sy’n gweithio’n uniongyrchol ar blât alwminiwm ac yn galluogi’r arlunydd i wneud llinellau llym, o wahanol ddwysedd gyda boddhad ar unwaith!

Trwy gyflwyno print mono mae’r arlunydd yn gallu cynnwys marciau sydd â llifedd meddal neu gryf a llinell feddal neu ardal inc. Mae’r dechneg hon a sychbwynt yn ddigymell ac yn ddisyfyd gan roi teimlad arbrofol i’r gweithdy.

Cewch gyfle i greu sawl argraffiad maint A5.

http://www.theresataylor.co.uk/

Heb fod yn aelod £140 / Aelodau £90
 Rhaid neilltuo lle (trwy e-bost neu ffôn)

Ysgythru ag Acwatint gyda Jamie Barnes

2 a 3 Awst 2018
10.00-16:00

Bydd y gweithdy yn dechrau gyda chyflwyniad byr ac arddangosiad o enghreifftiau. Yn dilyn hynny bydd cyfranogwyr yn tynnu llun gan ddefnyddio ffotograffau a’u dychymyg fel cyfeirnod i ysgythru eu plât. Bydd cyfranogwyr yn cael eu hannog i ddal naws lle, nid creu copi afradlon yn unig, gan ddefnyddio dull cyfansawdd yn ogystal â gorliwiad a haniaeth. 

Dysgir gweddill y cwrs trwy ddull ymarferol wrth i’r dosbarth cyfan cael eu harwain trwy’r broses o greu llinell ysgythru, gan ychwanegu ystod gyfan o donau yn defnyddio’r dechneg acwatint hynod ddiddorol.  Ar ôl gorffen y plât, bydd yr ystod o donau a llinellau wedi’u hysgythru’n barhaol ar y plât, a bydd y tiwtor yn arwain y dosbarth yn barod i incio’u platiau a gwneud print ar y wasg ysgythru.

Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch wedi creu ychydig o Ysgythriadau Acwatint i gymryd adref efo chi.

Mae Jamie yn Guradur llawrydd ac yn Wneuthurwr Printiau sydd wedi’i leoli yn Ardal y Llynnoedd. Mae ei waith celf yn ymdrin ag adeileddau a wnaed gan ddyn yn bennaf : tai, adeiladau, treflun ac adeileddau yn y tirlun. Mae Jamie wedi bod yn wneuthurwr printiau lled broffesiynol ers deg mlynedd. Mae’n defnyddio techneg ysgythru acwatint yn bennaf i greu ei argraffiadau, techneg y mae o wrth ei fodd efo oherwydd ansawdd y llinell, dyfnder ei gweadedd ac oherwydd y marciau, y mae Jamie yn aml yn dewis eu cadw, sy’n digwydd ar hap oherwydd y broses.

I Jamie mae gwneud printiau yn tarddu o luniadu, rhywbeth mae o wrth ei fodd yn gwneud. Mae o’n mwynhau defnyddio ei angerdd dros luniadu llinell a’i drosglwyddo trwy hudoliaeth y prosesau gwneud printiau. Mae ganddo ddiddordeb yn y llinellau, siapiau a manylion pensaernïaeth a pheirianneg yn ogystal â’r straeon dynol sy’n cael eu mynegi trwy’r adeiladau. Yn aml mae o’n gadael golau wedi’u tanio tu mewn i’r tai y mae’n eu darlunio yn ei waith. Mae hyn yn rhannol fel ein bod ni’n gallu dychmygu beth sy’n digwydd tu mewn i’r tŷ; y dramâu cyfrinachol a distaw y mae pob gartref yn eu cynnwys.

www.freelancecurator.co.uk

Heb fod yn aelod £140 / Aelodau £90
 Rhaid neilltuo lle (trwy e-bost neu ffôn)

Gwneud printiau gyda thorlun pren gydag Anthony Radcliff

26/07/2018 – 27/07/2018
10:00am-4:00pm

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno dulliau gwahanol i wneud printiau torlun pren i gyfranogwyr, gyda’r bwriad o greu argraffiad dau liw yn ystod y ddau ddiwrnod.

Bydd yr arlunydd yn cyflwyno darnau gwaith ei hun ac yn sgwrsio am ddefnyddio torluniau pren mewn llyfrau celf, gan ddangos enghreifftiau a llyfrau braslunio, blociau a deunyddiau perthnasol. Bydd trafodaeth am bapurau, pren, offer ac inciau yn ogystal â thechnegau argraffu amryliw blaengar.

Darperir holl ddeunyddiau a phapurau argraffu ond anogir myfyrwyr i ddod â delweddau eu hunain efo nhw i weithio arnyn nhw.

Mae Anthony yn dal i gynnal gweithdai ar gyfer Manchester School of Art (MMU) yn addysgu myfyrwyr BA, MA, PHD a myfyrwyr sylfaen blwyddyn gyntaf. Nid oes angen unrhyw brofiad arnoch, ac mae’r gweithdy wedi’i gynllunio ar gyfer arlunwyr profiadol a dechreuwyr sydd â diddordeb.

Mae ei brintiau a gomisiynwyd yn rhan o gasgliadau preifat a chorfforaethol gan gynnwys CCC Maes awyr Manceinion, y Casgliad Celf Seneddol, MMU Special Collections, Manchester Royal Infirmary, Ysbytai Chelsea a Westminster a’r Cyngor Prydeinig.

Yn ddiweddar, mae Anthony wedi dangos ei waith gyda’r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, y Mountain Arts Festival-Cumbria, Ffair Printiau Woolwich, Neo International Print Prize Exhibition, New Light, Printfest a Dean Clough. Mae hefyd yn aelod o Leeds Fine Artists ac Academi Celfyddyd Gain Manceinion ac yn arddangos gwaith yn rheolaidd gyda nhw.

http://anthonyratcliffe.co.uk/

Heb fod yn aelod £140 / Aelodau £90
Mae’n rhaid neilltuo eich lle (trwy e-bost neu ffonio)

Arbrofi wrth argraffu â sgrin gyda Bonnie Craig

19 a 20 Gorffennaf 2018
10:00-16:00

Beth am arbrofi gyda lliwiau, siapiau, cyfansoddiad, gwead a phatrymau, yn y gweithdy deuddydd argraffu â sgrin hwn gyda’r artist Bonnie Craig.

Bydd y gweithdy yn mabwysiadu agwedd greadigol a chwareus i argraffu â sgrin, gan ddefnyddio technegau sy’n cynnwys haenu, masgio, trosbrintio a collage i greu printiau unigryw a mynegiannol. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio’r sgrîn fel offer gwneud delweddau a gwneud marciau, ac i archwilio argraffu â sgrîn fel proses arbrofol.

Byddwch yn cyfrannu eich syniadau a’ch ysbrydoliaeth chi eich hun i’r gweithdy, a byddwch yn cael y cyfle i weithio’n unigol ac ar y cyd. Cewch fynd â chasgliad o’ch printiau eich hun adref gyda chi, yn ogystal â rhai darnau cydweithredol y buoch yn gweithio arnynt gyda phobl eraill.

Nid oes angen profiad argraffu â sgrîn arnoch chi, ond dewch atom gyda meddwl agored a bod yn barod i chwarae!

http://www.bonnie-craig.com/

Mae Bonnie Craig yn artist sy’n gweithio’n bennaf gyda phatrwm. Mae hi’n gweithio o Lancaster yng ngogledd-orllewin Lloegr ac mae ganddi MA mewn Patrymau Arwyneb ac mae hi’n gweithio ar gomisiynau cyhoeddus a chelf gymunedol, arddangosfeydd unigol a grŵp, a gweithdai a gweithiau celf gydweithredol.

Mae hi wedi cynnal gweithdai gyda sefydliadau fel y Wellcome Collection, Gŵyl Wyddoniaeth Swydd Gaerhirfryn, Light Up Lancaster a Marchnad Gelf Efrog ac mae wedi treulio cyfnodau preswyl gyda Art Gene, In Certain Places, the Little Beach Hut of Dreams ac Artlab ym Mhrifysgol Canolbarth Swydd Gaerhirfryn

Syrthiodd mewn cariad ag argraffu â sgrîn bedair blynedd yn ôl, a chafodd ei denu gan symlrwydd a chyflymder y broses. Mae hi’n tueddu i gynhyrchu sgrin-brintiau unigol yn hytrach nag argraffiadau, ac yn aml mae hi’n dechrau gweithio heb unrhyw gynllun penodol – gan wneud y gorau o hap a siawns a greddf yn ei phroses gwneud printiau.

Rhai nad ydynt yn aelodau £140.00/ Aelodau £90.00
Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)

Colagraff a Charborwndwm gyda Michelle Rowley

12 a 13 Gorffennaf 2018
10:00am-4:00pm

Arwynebau ac Arwyddion y Ddinas – gydag Argraffu Colagraff a Charborwndwm

Archwiliwch destun ac amgylchedd gweadeddol y dref a’r ddinas trwy botensial cyfoethog lliw a gweadedd a gynigir gan y broses golagraff yn y gweithdy hwn dros ddau ddiwrnod.

Dysgwch am wneud platiau gan ddefnyddio ystod o gyfryngau a deunyddiau gan ganolbwyntio ar gerfwedd weadeddol, ffurfiau llythrennau ac arwynebeddau a ddarganfyddir mewn tirwedd drefol a datblygu sawl plât eich hun. Bydd Michelle yn darparu adnoddau gweledol i weithio arnyn nhw, ond mae croeso i chi ddod a rhai eich hunain!

Gweler https://www.instagram.com/surfacesandsignsofthecity

Ar yr ail ddiwrnod, byddwch yn dysgu sut i incio’r platiau gydag intaglio a dulliau cerfweddol eraill, gan archwilio lliw a haenau, stensiliau a boglynwaith.

Mae Michelle yn ddarlithydd Celfyddyd Gain yng Ngholeg Metropolitan Cilgwri ac yn arbenigo mewn gwneud printiau a llyfrau arlunio. Mae wedi llunio sawl llyfr celf a gwneud printiau mewn prosiectau cydweithredol gan gynnwys gyda Brigham Young University, Utah. Ar hyn o bryd mae’n astudio ar gyfer gradd meistr mewn Ymyrraeth Safle ac Archif yn UCLan lle mae hi’n ymchwilio agweddau o’n perthynas â ‘lle’.

Rhaglen Gweithdai Haf 2018

Rydym yn falch o gyhoeddi ein Rhaglen Gweithdai Haf 2018.

Cysylltwch â ni i archebu lle.

Colagraff a charborwndwm gyda Michelle Rowley

 • 12 a 13 Mehefin 2018
 • 10:00-16:00

Arbrofi wrth argraffu â sgrin gyda Bonnie Craig

Gwneud printiau gyda thorlun pren gydag Anthony Ratcliffe

Ysgythru ag acwatint gyda Jamie Barnes

Sychbwynt a phrint mono gyda Theresa Taylor

Cynhyrchu argraffiad o un darn o finyl

 • 16 a 17 Awst 2018
 • 10:00-16:00
 • http://jacquidodds.blogspot.com

Pob gweithdy: Rhai nad ydynt yn aelodau £140.00/ Aelodau £90.00

Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)

Bydd gwybodaeth ynglŷn â phob gweithdy unigol ar gael cyn hir.

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi (09/07/18 – 13/08/18)

Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod chi’n chwilio am gyfeiriad creadigol newydd?  Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi

 • Dydd Llun (1pm – 4pm)
 • Yn dechrau: 09/07/2018 (am 6 wythnos)
 • Dyddiadau: 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08
 • Lefel: Dechreuwyr / Gloywi
 • Cost: £120.00
 • Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)

Dyma weithdy 6 wythnos ar gyfer unrhyw un a fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol.  Nod y gweithdy yw cynnig nifer o sesiynau blasu i chi yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau creadigol.

Yn ystod y 6 wythnos, cynhelir sesiwn yr un yn trafod prosesau gwneud printiau: print cerfwedd, intaglio, colagraff, Monoteip a sgrin-brintio.  Bydd pob sesiwn yn cael ei harwain gan un o hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Byddwn yn darparu’r deunyddiau ac offer i gyd a byddwn yn annog y cyfranogwyr i archwilio eu pynciau a’u dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan ac yn cwblhau’r rhaglen 10 wythnos yn cael cyfle wedyn i symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a Gweithdai Arlunwyr sy’n Ymweld â Ni . Byddant hefyd yn cael defnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn datblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.

Aelodaeth y Ganolfan Argraffu Ranbarthol 2018-19

Er mwyn gallu ddefnyddio’r stiwdio yn ystod sesiynau Agored mae’n rhaid i chi ddod yn aelod o’r Ganolfan.

Rydym yn hapus iawn i groesawu aelodau newydd i’r Ganolfan. I ymuno â’r stiwdio rydym yn gofyn eich bod chi’n gymwys yn o leiaf un neu ddau ddull gwneud printiau sylfaenol, fel eich bod chi’n gallu defnyddio’r cyfleusterau yn ddiogel ar ben eich hunain. Rydym yn cynnig cymorth technegol ac yn goruchwylio yn y stiwdio ym mhob un o’n sesiynau Agored.

Os ydych chi’n newydd i wneud printiau neu os hoffech chi ddiweddaru eich sgiliau, gallwch gofrestru ar gyfer un o’n gweithdai Cyflwyno / Diweddaru Sgiliau Gwneud Printiau.

Yn 2018/19, byddwn yn cynnig dau gynllun aelodaeth.

Aelodaeth Flynyddol Safonol

1 Ebrill 2018 – 31 Mawrth 2019

 • Defnyddio’r stiwdio a chyfleusterau gwneud printiau yn ystod sesiynau agored ar sail talu ar y pryd (£8 am hyd at 4 awr / £12 am ddiwrnod cyfan)
 • cymorth technegol ac ymarferol yn ystod sesiynau agored
 • gostyngiad aelodaeth yn unig ar weithdai
 • negeseuon e-bost rheolaidd
 • £45.00

Aelodaeth Flynyddol Gynhwysol

1 Ebrill 2018 – 31 Mawrth 2019

 • Defnyddio’r stiwdio a chyfleusterau gwneud printiau yn ystod pob sesiwn agored (120+ o sesiynau)
 • cymorth technegol ac ymarferol yn ystod sesiynau agored
 • gostyngiad aelodaeth yn unig ar weithdai
 • negeseuon e-bost rheolaidd
 • £145.00

I gofrestru mae’n rhaid i chi lawrlwytho, cwblhau ac anfon ein ffurflen aelodaeth yn ôl

http://www.regionalprintcentre.co.uk/membership/

Caiff yr holl ffioedd eu defnyddio i dalu am gostau rhedeg y Canolfan