Bydded i ysgoloriaeth Profi ddechrau!

Llongyfarchiadau i Angela Davies, Gillian Ellison, Liam Higgins, Nigel Morris, Rhiannon Moxon a Sammi Lynch am lwyddo  i gael eu dewis ar gyfer rhaglen Ysgoloriaeth Profi 2013.

Rydym wir yn llawn cyffro’n edrych ymlaen at weithio gydag ystod mor ddawnus ac amrywiol o artistiaid.

Dyma eu meddyliau, eu sylwadau a’u rhesymau dros ymuno yn yr ysgoloriaeth.

 

Angela Davies

Ar hyn o bryd, rwy’n dilyn cwrs Ôl-radd yn Ysgol Gelf Manceinion. Fy arbenigedd yn y cwrs MA mewn Tecstiliau yw gwneud les, brodwaith ac argraffu laser. Rwy’n datblygu sgiliau i greu gosodiadau celf rhyngweithiol sy’n ymateb i’r amgylchedd lleol. Fy nod yw hyrwyddo a gwthio ffiniau rhwng disgyblaethau crefft a thechnoleg newydd.

Mae’r cyfle i gael fy nhrochi yn amgylchedd y stiwdio argraffu yn fy nghyffroi. Bydd yn rhoi cymorth i mi ac yn fy ngalluogi i drosglwyddo sgiliau mewn boglynwaith, bromoil, argraffu â sgrin ac agraffu ffosfforws gyda’r nod o ddatblygu tecstiliau ysgafn rhyngweithiol ar raddfa fawr. Rhan annatod o’r gweithgaredd hwn yw’r cyfle i ymuno’n weithredol yn y gymuned greadigol a chael y cyfle i sgwrsio gydag ymarferwyr ymroddedig yn y Ganolfan Argraffu.

Byddaf yn graddio o Ysgol Gelf Manceinion ym mis Medi 2013 a gwelaf y dyfaniad hwn yn rhan annatod o’m datblygiad proffesiynol a’m gwaith yn y dyfodol. Bydd y cyfle i ymuno, dysgu a datblygu sgiliau argraffu a dod yn aelod gweithredol o’r cynllun gwerthfawr hwn yn rhoi’r hyder i mi i greu cysylltiadau a pherthynas broffesiynol gydag ymarfrwyr yn y ganolfan. Bydd yn rhoi’r gefnogaeth i mi i ddatblygu a chreu gyrfa yn y celfyddydau gweledol yng Nghymru.

O ran fy athroniaeth bersonol, mae rhannu profiadau creadigol yn greiddiol i’m harferion, a’m gweledigaeth hirdymor yw adeiladau ar y rhwydweithiau hyn i gefnogi cymuned greadigol y Ganolfan Argraffu.

www.angeladaviesartist.co.uk

 

Gillian Ellison

Rwyf ar fy flwyddyn gyntaf ar gwrs gradd mewn Celfyddyd Gain ac yn mwynhau arbrofi gydag amrywiaeth o gyfryngau, gydag argraffu’n brif faes. Ers mis Medi diwethaf, rwyf wedi cael profiad o nifer o brosesau argraffu mewn gweithdai. Rwyf wedi cynnwys y canlyniadau yn fy ngwaith ac mae adborth fy nhiwtoriaid wedi bod yn galonogol iawn. Gwelaf argraffu yn dod yn fwyfwy amlwg wrth i mi ddatblygu fy ngwaith.

Croesawaf y cyfle i fod yn rhan o’r Ysgoloriaeth i ychwanegu at fy sgiliau, gwthio ffiniau’r cyfrwng, cael cysylltiad ag ymarferwyr blaenllaw a rhwydweithio gyda chyd-fyfyrwyr ac arbenigwyr. Byddwn hefyd yn mwynhau defnyddio cyfleusterau helaeth y Ganolfan Argraffu Ranbarthol wedi i mi gael profiad personol ohono wrth i mi ddilyn cwrs rhagarweiniol i fyfyrwyr Glyndŵr.

 

Liam Higgins

Wedi graddio (ym mis Mehefin 2013) mewn cwrs BA Anrh Dylunio Graffeg ym Mhrifysgol Glyndŵr, rwyf wedi troi fy ngolygon tuag at y diwydiant argraffu â sgrin, ac rwy’n ei weld fel rhywbeth rwy’n dymuno bod yn rhan ohono wedi buddsoddi cymaint o amser a brwdfrydedd ynddo dros y blynyddoedd diwethaf.

Rwy’n dymuno agor y llwybrau a’r cyfleoedd i rwydweithio a roddir gan y rhaglen hon. Byddai’n fy ngalluogi i gyfoethogi fy arferion ymhellach yn ogystal â gwella fy sgiliau, rhywbeth sy’n hanfodol ar gyfer fy ngyrfa i’r dyfodol. Byddai’r rhaglen yn rhoi mynediad i mi at yr offer, y cyfleusterau a’r wybodaeth y byddai’n anodd i mi gael gafael arno fel unigolyn graddedig newydd, gan roi cyfle delfrydol i mi i wella fy ngwaith celf a’m gyrfa.

Rwyf bob amser yn chwilio am ddulliau o wella fy ngwaith celf a rhoi pob cyfle i mi i wneud y gorau o’m gwaith, a dyna pam rwyf o’r farn y byddai’r rhaglen hon yn rhoi’r cyfle hwnnw i mi ac y byddwn yn datblygu’n argraffydd gwell yn gyffredinol, yn barod i gamu i mewn i’r diwydiant.

https://www.facebook.com/DesignPirateFly

 

Nigel Morris

Gwelaf argraffu yn rhan bwysig o’m gwaith a chredaf y gellir ehangu fy ngwaith trwy ei gynnwys ymhellach yn fy ngwaith yn gyffredinol. Gan mai paentio yw fy mhrif ddisgyblaeth greadigol, mae hanes hir i berthynas y peintiwr gydag argraffu, wedi i mi gael blas ar argraffu yn ystod fy nghwrs gradd ym Mhrifysgol Caer, deuthum yn ymwybodol o bosibiliadau argraffu; fodd bynnag, mae prinder amser ar gwrs gradd i alluogi myfyriwr i gyflawni popeth. Roeddwn bob amser yn dymuno cael cysylltiad pellach gydag argraffu. Felly, byddai ysgoloriaeth gyda’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn fy ngalluogi i ymchwilio ymhellach i’r posibiliadau hyn cymaint yn fwy.

Fel artist yn yr ardal leol, mae’n rhaid i waith cynaliadwy fod yn brif ystyriaeth i lwyddo. Un o nodweddion argraffu yw atgynhyrchu ac mae argraffiad cyfyngedig delwedd yn arf gwych yn ffolio unrhyw artist. Byddai’r ysgoloriaeth hon yn gyflwyniad hanfodol nid yn unig i ymestyn fy ngallu argraffu ond gobeithio er mwyn ymuno mewn digwyddiadau i’w cynnal gan y Ganolfan Argraffu yn y dyfodol. Byddwn yn awyddus iawn i barhau i ddefnyddio’r cyfleusterau sydd ar gael.

http://www.nigel-morris.co.uk/

 

Rhiannon Moxon

Wrth ddilyn fy nghwrs gradd mewn Darlunio (ym Mhrifysgol Glyndŵr), rwyf wedi archwilio amrywiaeth o gyfryngau ond canfyddai mai argraffu oedd y dull mwyaf boddhaus a  mynegiannol  i gyd-fynd â’m gwaith.

Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn dulliau celf hygyrch ac yn hanesyddol, mae argraffu wedi cael rhan annatod mewn democrateiddio celf a gwybodaeth. Heb argraffu, ni fyddai darluniau a chredaf fod ganddo rôl bwysig a pherthnasol yn y byd sydd ohoni heddiw hefyd. Yn oes y cyfrifiaduron a Photoshop, mae argraffu’n cynnig dewis; mae’r cyffyrddiad personol sy’n rhan annatod o’r gwaith ynghyd ag ymdeimlad cyffyrddol argraffu wir yn apelio ataf.

Hefyd, mae’r broses o argraffu yn fy nghymell i barhau gyda’r gwaith; y broses gorfforol o osod y wasg, paratoi’r sgrin, cymysgu’r lliw a gwneud yr holl benderfyniadau hanfodol a all effeithio ar y canlyniad terfynol. Mae pob cam ohono’n teimlo fel penderfyniad creadigol, ac mae’n ymddangos fod cymaint i’w ddysgu wrth argraffu.

Trwy fy mhrofiadau yma yng Ngogledd Cymru a Gwlad Pwyl, rwyf wedi dod i werthfawrogi argraffu am y ffurf celf siriol a chyffrous yr ydyw. Po fwyaf a wnaf ohono, y mwyaf rwy’n sylweddoli cymaint sydd i’w ddysgu a chymaint o bosibiliadau sydd ar gael. Mae gennyf awch cynyddol am y dull sydd ddim yn ymddangos y caiff ei fodloni am dro!

http://rhimoxon.wordpress.com/

 

Sammi Lynch

Y profiad cyffyrddol, ymarferol sy’n fy nhynnu at y gwaith o argraffu; rwy’n teimlo’n rhan o’r broses. Rwy’n mwynhau natur annisgwyl a’r ymdeimlad o syndod wrth dynnu’r haenau yn ôl i ddangos gweddnewidiad darn gwag o bapur yn argraffiad terfynol. Yn ogystal â hynny, mae’r amrywiaeth eang o dechnegau ac arferion argraffu yn fy nghyfareddu ac rwy’n mwynhau’r printiau unigryw sy’n ymddangos trwy gyfuno pynciau ac arferion gwahanol yn gyfanwaith cydlynol. Mae’r gallu i ymestyn fy repertoire artistig trwy ddysgu a defnyddio amrywiaeth o dechnegau yn obaith boddhaus i mi. Rwyf hefyd yn mwynhau cydweithio ac felly rwy’n llawn cyffro ar gyfer gweithio ar gwrs gyda phobl eraill o’r un meddylfryd i weld sut mae eu dehongliadau a’u gobeithion nhw yn wahanol i’m rhai i. Gobeithiaf gael mewnwelediad ac ysbrydoliaeth trwy gymharu gwaith wrth ddatblygu fy safbwyntiau, fy nghysyniadau a’m gallu technegol fy hun.

Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle unigryw i gysylltu gydag argraffwyr proffesiynol ac ysbrydoledig yn ogystal â chael profiad ymarferol a damcaniaethol ganddynt.

Bydd yn fy rhoi mewn sefyllfa dda i barhau â’m hastudiaethau artistig ar fy nghwrs gradd sylfaen mewn Celf ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion. Rwy’n gobeithio dysgu a mireinio llu o sgiliau ymarferol y gallaf eu cynnwys yn fy ngwaith aseiniad a’m portffolio yn ystod fy nghyfnod mewn addysg uwch. Yn dilyn fy mlwyddyn sylfaen, fy uchelgais yw mynychu un o’r prif ysgolion celf yn Llundain i ddilyn cwrs celf neu gwrs graffeg. Bydd y rhaglen hon yn cyfoethogi fy ngwybodaeth am argraffu a’r sgiliau cysylltiol yn arwyddocaol, mewn maes celf a fydd yn parhau i fod yn berthnasol yn fy astudiaethau yn y Brifysgol.

Postiwyd yn/posted in Profi.

Sylwadau ar gau.