Profi 2016

Llongyfarchiadau i Clare Orr (Myfyriwr israddedig yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam), Neil Parry (myfyriwr israddedig yn ei ail flwyddyn ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam) a Rima Salem (myfyriwr graddedig  o Manchester Metropolitan University) ar gael eu dewis i dderbyn Ysgoloriaeth gwneud printiau Profi’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol 2016.

Bydd y tri arlunydd yn cymryd rhan mewn rhaglen gweithdai’r haf y Ganolfan ac yn ymgymryd â chwe gweithdy gwneud printiau arbenigol gydag arlunwyr gwadd fel Tracy Hill, Chrid Daunt a Wuon-Gean. Bydd y tri hefyd yn dod yn aelodau’r stiwdio ac yn dod i’r Symposiwm Gwneud Printiau 2017.

Rydym yn gyffrous iawn i allu cefnogi eu hymarfer, hyfforddiant a’u datblygiad trwy’r cyfrwng gwneud printiau.

Postiwyd yn/Posted in Profi

Cyfleoedd am Ysgoloriaethau mewn Argraffu 2016

RPC-Proof-Main-Banner-2016

Fel rhan o ymrwymiad y Ganolfan Argraffu Ranbarthol i artistiaid ar gamau cychwynnol eu gyrfa, rydym yn cynnig hyd at 3 lle ar raglen ysgoloriaeth argraffu ‘Profi’ i ddechrau ym mis Gorffennaf hyd at fis Rhagfyr 2016.

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr AB, Israddedigion, Graddedigion ac Ôl-raddedigion sydd â diddordeb mewn argraffu ac sy’n dymuno datblygu gyrfa yn y celfyddydau gweledol/diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Nod Profi yw i gyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau a’u disgyblaeth bersonol er mwyn llunio sylfaen gadarn i’w galluogi i wireddu eu potensial creadigol trwy gyfrwng argraffu.

Bydd hyn yn cynnwys dysgu’n uniongyrchol gan Feistri ac arbenigwyr ym maes argraffu cyfoes ac ymuno yng ngweithgareddau a digwyddiadau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol (yn ddi-dâl|) rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2016.

Dyddiad olaf i dderbyn ceisiadau: 17/06/2016

Am fwy o fanylion: http://goo.gl/2hfR9N

Postiwyd yn/Posted in Profi

Ysgoloriaeth Profi Gwneud Printiau 2015

Rydym yn falch iawn o gael cyhoeddi bod Rebecca Wilcock, Paul Heppell a Myra Ryan wedi cael eu dewis i gymryd rhan yn ein Hysgoloriaeth Gwneud Printiau 2015. Byddant i gyd yn cymryd rhan yn ein Rhaglen Gweithdai’r Haf ac yn cael y cyfle i ddefnyddio’r stiwdio gwneud printiau am weddill y flwyddyn. Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at weithio gyda nhw i gefnogi eu taith greadigol.

Dyma’u rhesymau dros ymgeisio:

Rebecca Wilcock

Rydw wedi bod â diddordeb mewn argraffu erioed ac rydw i eisiau dysgu rhagor am dechnegau’r grefft. Rydw i wedi ceisio dysgu cymaint â phosib ar fy mhen fy hun trwy ddarllen am dechnegau a mynychu cyrsiau byr. Eleni, rydw i wedi gosod tasg i fi fy hun i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnaf i ddechrau busnes gwneud printiau a chardiau ar raddfa fechan, ond er mwyn i mi allu gwneud hynny, mae gofyn i mi berffeithio a gwella fy sgiliau presennol a dysgu rhai newydd hefyd. Byddai’r rhaglen Profi yn fy ngalluogi i wneud hynny, ac i sefydlu fy swydd ddelfrydol fel argraffwr yn ogystal â datblygu fy sgiliau fel y gallaf wneud cais i astudio gradd mewn Celf, gan arbenigo mewn Gwneud Printiau. Byddai’n dechrau cyfeiriad newydd yn fy mywyd ac yn fy ngyrfa gelfyddydol.

Paul Heppell

Ar hyn o bryd rydw i’n astudio Celfyddyd Gain fel myfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae gwneud printiau yn rhan o fy ngwaith stiwdio ond teimlaf fod angen i mi ehangu fy sgiliau a fy mhrofiad fel fy mod yn gallu ymchwilio’n well i’r hyn sydd gan wneud printiau i’w gynnig. Mae cymryd rhan yn y rhaglen Proflenni yn gyfle gwych i ennill sgiliau a gwybodaeth mewn maes ymarfer celfyddydol a fydd yn rhan annatod o’m gwaith stiwdio fel arlunydd proffesiynol. Trwy ehangu fy sgiliau gwneud printiau byddaf yn gallu deall yn well sut i greu’r gwaith celf rydw i eisiau ei gyflawni. Bydd meithrin y sgiliau ychwanegol hyn, gyda chymorth arbenigwyr, yn rhoi rhagor o hyder i mi i arbrofi gyda thechnegau amrywiol. Fy mwriad wedyn yw parhau gyda hynny yn fy ngyrfa fel arlunydd proffesiynol yng Ngogledd Cymru.

Myra Ryan

Rwy’n ystyried y rhaglen Proflenni fel yr ysgogiad sydd ei angen arna i wrth i mi adael prifysgol i ddilyn fy mreuddwyd o ddod yn arlunydd gweithredol llawn amser mewn cyfryngau o fy newis i. Rydw i wrth fy modd yn symud rhwng gwaith 2D a 3D a chyfuno elfennau dylunio, argraffu a cherflunio.

Rwy’n sylweddoli, er fy mod i wedi dysgu elfennau sylfaenol gwneud printiau, bod llawer rhagor i’w ddysgu ac a oes ffordd well o ddysgu hynny na chan arbenigwyr yn y maes. Bydd cyfleoedd i ddysgu rhai technegau nad wyf wedi rhoi cynnig arnynt hyd yn hyn ac rydych chi’n dysgu cymaint gan bobl eraill ar y cyrsiau hefyd, yn ogystal â’r technegwyr ac aelodau eraill y Ganolfan Argraffu. Gyda phrofiad gweithdai’r haf a’r defnyddio’r Ganolfan Argraffu fel y mynnaf, rydw i’n gobeithio y bydd gwneud printiau, yn ogystal ag angerdd, yn fy ngalluogi i ddangos ac i werthu fy ngwaith a chynnal fy hun fel arlunydd gweithredol.

Postiwyd yn/Posted in Profi

Cyfleoedd am Ysgoloriaethau mewn Argraffu 2015

RPC-small-Banner-1

Fel rhan o ymrwymiad y Ganolfan Argraffu Ranbarthol i artistiaid ar gamau cychwynnol eu gyrfa, rydym yn cynnig hyd at 3 lle ar raglen ysgoloriaeth argraffu ‘Profi’ i ddechrau ym mis Gorffennaf hyd at fis Rhagfyr 2015.

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr AB, Israddedigion, Graddedigion ac Ôl-raddedigion sydd â diddordeb mewn argraffu ac sy’n dymuno datblygu gyrfa yn y celfyddydau gweledol/diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Nod Profi yw i gyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau a’u disgyblaeth bersonol er mwyn llunio sylfaen gadarn i’w galluogi i wireddu eu potensial creadigol trwy gyfrwng argraffu.

Bydd hyn yn cynnwys dysgu’n uniongyrchol gan Feistri ac arbenigwyr ym maes argraffu cyfoes ac ymuno yng ngweithgareddau a digwyddiadau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol (yn ddi-dâl|) rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2015.

Dyddiad olaf i dderbyn ceisiadau: 08/05/2015

Am fwy o fanylion: http://www.regionalprintcentre.co.uk/cy/cyfleoedd-am-ysgoloriaeth-mewn-argraffu/

Postiwyd yn/Posted in Profi

Ysgoloriaeth Profi 2014 – Llongyfarchiadau i’n cyfranogwyr newydd!

Llongyfarchiadau i Emma Hulmston, Katie Cyfenw, a Julie Wem am lwyddo i gael eu dewis ar gyfer rhaglen Ysgoloriaeth Profi 2014.

Rydym yn gyffrous iawn ein bod yn cael y cyfle i weithio gyda chriw o artistiaid mor ddawnus ac amrywiol.

Dyma eu syniadau, eu sylwadau a’u rhesymau dros wneud cais am yr ysgoloriaeth.

Emma Hulmston

Ar hyn o bryd, rwy’n astudio Celfyddyd Gain yn ogystal ag Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Hope Lerpwl, ac rwyf wedi datblygu diddordeb mewn argraffu. Rwy’n gweld argraffu yn gelfyddyd foddhaus a phleserus iawn, ac rwy’n awyddus i ehangu fy ngwybodaeth sylfaenol. Rwyf wedi bod yn greadigol erioed, ac rwy’n gallu troi fy llaw at y mwyafrif o bynciau creadigol; byddai rhaglen Profi yn gyfle dysgu dylanwadol y byddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i fod yn rhan ohono.

Credaf y byddai cyfranogi o’r rhaglen o fudd i’m gyrfa celf gan fy mod yn bwriadu cynnwys yr hyn y byddaf yn ei ddysgu yn fy arferion addysgu. Rwy’n gobeithio cadw argraffu yn fyw ac, o bosib, trosglwyddo’r wybodaeth a ddysgaf i eraill gan gadw creadigrwydd yn flaenllaw yn y cwricwlwm ac agor y drws i eraill, a phlant yn enwedig, i fyd argraffu.

Teimlaf nad wyf eto wedi canfod fy nghryfder artistig penodol ac rwy’n dymuno casglu cymaint o wybodaeth artistig ag y medraf.

image (6)

Katie Cyfenw

katiecyfenw.wordpress.com

Rwy’n gwneud cais ar gyfer Rhaglen Profi gan fy mod yn mwynhau argraffu, ac rwyf eisiau gwella fy sgiliau a dysgu technegau newydd y gallaf eu cyflwyno i’m gwaith artistig. Byddai cael y cyfle i ddysgu gan argraffwyr profiadol sy’n feistri yn y maes yn brofiad amhrisiadwy ac yn gam cyffrous ymlaen ar fy siwrnai artistig.

Ar hyn o bryd, mae gennyf stiwdio yn safle oriel wib dan arweiniad artistiaid yn Wrecsam ac rwyf hefyd yn aelod o Rwydwaith Artistiaid Cymunedol Wrecsam. Rhan o’r rheswm dros wneud cais ar gyfer Rhaglen Profi oedd oherwydd byddwn wir yn hoffi datblygu fy sgiliau a’m profiad i allu cynnal gweithdai a threfnu prosiectau ac arddangosfeydd a fyddai o fantais i’r gymuned ehangach. Fy nod yw bod yn artist sy’n arddangos, ond rwyf hefyd eisiau hyrwyddo fy ngyrfa academaidd, o bosib â’r gobaith o addysgu neu weithio yn y gymuned. Fy ngham nesaf fydd dechrau ar gwrs gradd Meistr mewn Arferion Celf a fydd yn ddatblygiad o’m gwaith presennol. Byddai ysgoloriaeth Profi yn rhoi cyfle i mi i ddefnyddio cyfleusterau argraffu rhagorol trwy aelodaeth o’r ganolfan argraffu ranbarthol yn ogystal â chael ysbrydoliaeth a gwybodaeth arbenigol gan argraffwyr proffesiynol.

Byddai’r profiad yn rhoi hyder i mi yn fy ngallu technegol fel artist yr wyf yn gobeithio y byddaf wedyn yn gallu ei rannu gyda phobl eraill.

screams screenprint

Julie Wem

http://juliewem.wordpress.com/

Byddai bod yn rhan o Ysgoloriaeth Profi o fantais i fy ngwaith oherwydd byddai yn rhoi cyfle a lle i mi i ymchwilio ymhellach i fy niddordeb mewn argraffu ac i arbrofi gyda phrosesau newydd wrth greu fy ngwaith celf. Rwy’n chwilio am ddulliau o ddatblygu fy ngwaith yn barhaus a bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfle i mi i gyfranogi, dysgu ac ehangu fy ngwybodaeth a’m sgiliau.

Ar hyn o bryd, rwy’n ymwneud â nifer o gymdeithasau a grwpiau celf, a byddwn yn falch o allu ehangu hyn i gynnwys y Ganolfan Argraffu Ranbarthol. Byddwn yn hoffi bod yn rhan o ddigwyddiadau a gaiff eu trefnu gan y Ganolfan, a bod yn rhan o’r gymuned, a pharhau i ddefnyddio’r cyfleusterau sydd ar gael.
Rwy’n gwybod bod llawer mwy y gallaf ei ddysgu, ac rwy’n llawn cyffro o feddwl am y gwaith posibl y gallwn ei wneud gyda chefnogaeth ac anogaeth cyd-artistiaid a staff y Ganolfan Argraffu. Yn ogystal ag ehangu’r sgiliau rwy’n eu defnyddio yn fy ngwaith, byddai’r manteision a gaf hefyd yn cael eu trosglwyddo i eraill. Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio’n rhan-amser fel Tiwtor Addysg Gymunedol ac rwyf wedi pasio’r sgiliau argraffu yr wyf wedi eu dysgu hyd yma i’m myfyrwyr a’u hannog i ymchwilio ymhellach i ddefnyddio’r cyfrwng.

Byddai’r rhaglen hon yn gyfle i mi i drochi fy hun yn arferion argraffu.

JKW5

Postiwyd yn/Posted in Profi

Cyfleoedd am Ysgoloriaethau mewn Argraffu 2014

Cyfleoedd am Ysgoloriaethau mewn Argraffu 2014

Ydych chi’n fyfyriwr AB, myfyriwr israddedig, wedi graddio neu ennill ôl-radd yn ddiweddar a chyda diddordeb mewn argraffu?

Fyddech chi’n hoffi dysgu’n uniongyrchol gan Feistri ac Arbenigwyr ym maes Argraffu cyfoes?

Yna rydym eisiau clywed oddi wrthych!

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cynnig hyd at 3 lle ar raglen ysgoloriaeth Prawf

Caiff ymgeiswyr llwyddiannus gyfle i:

  • fod yn aelod o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol
  • ymuno yn rhaglen weithdai’r haf y Ganolfan
  • defnyddio’r stiwdio argraffu yn ystod cyfnodau mynediad agored  / defnyddio’r stiwdio argraffu ar adegau mynediad agored
  • mynychu’r symposiwm printiau a’r gweithdy ategol

Mae pob lle werth tua £1000!

Dyddiad olaf i dderbyn ceisiadau: 09/05/2014

RPC-small-Banner-1

Am fwy o fanylion: http://www.regionalprintcentre.co.uk/cy/cyfleoedd-am-ysgoloriaeth-mewn-argraffu/

Postiwyd yn/Posted in Profi

18 – 19 Gorffennaf – Argraffu â Sgrîn gydag Emma Gregory

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Angela Davies

‘Roedd bod yn rhan o’r gweithdy deuddydd mewn argraffu â sgrin gydag Emma Gregory yn brofiad prysur a bywiog. Roedd Emma yn athrawes groyw a rhannodd lawer o’i gwybodaeth am ddulliau a phrosesau argraffu, gan neilltuo amser penodol i bob myfyriwr er mwyn ein galluogi i archwilio dulliau a oedd yn berthnasol i’n harferion unigol. Cafodd ansawdd y dyluniadau a’r printiau a gyflawnwyd gan fy nghyfoedion yn ystod y profiad dwys hwn argraff gref arnaf. Bu’n hynod o ysgogol a chefnogol ac roedd y profiad yn un pleserus iawn – diolch Emma!’

Postiwyd yn/Posted in Profi