Symposiwm Gwneud Printiau: Pren, Leino, a llythrenwasg

Symposiwm undydd dan arweiniad artistiaid gwneuthurwyr printiau  a fydd yn trafod eu dulliau gweithio, cyfnodau preswyl a phrosiectau diweddar. 

Dydd Mercher 14 Chwefror 2018

10:00am-4:30pm

£35.00 gan gynnwys cinio a lluniaeth

(Gostyngiadau ar gael i grwpiau)

Mae’n rhaid archebu lle  drwy anfon e-bost atom neu ein ffonio


Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod chi’n chwilio am gyfeiriad creadigol newydd?  Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi

 • Dydd Llun (6pm – 8pm)
 • Yn dechrau: 08/01/2018 (am 10 wythnos)
 • Dyddiadau: 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 19/02, 26/02, 05/03, 12/03, 19/03
 • Lefel: Dechreuwyr / Gloywi
 • Cost: £95
 • Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)

Dyma weithdy 10 wythnos ar gyfer unrhyw un a fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol.  Nod y gweithdy yw cynnig nifer o sesiynau blasu i chi yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau creadigol.

Yn ystod y 10 wythnos, cynhelir dwy sesiwn yr un yn trafod prosesau gwneud printiau: print cerfwedd, intaglio, colagraff, Monoteip a sgrin-brintio.  Bydd pob sesiwn yn cael ei harwain gan un o hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Byddwn yn darparu’r deunyddiau ac offer i gyd a byddwn yn annog y cyfranogwyr i archwilio eu pynciau a’u dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan ac yn cwblhau’r rhaglen 10 wythnos yn cael cyfle wedyn i symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a Gweithdai Arlunwyr sy’n Ymweld â Ni . Byddant hefyd yn cael defnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn datblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.


Dyfarniad Lefel 2 UAL mewn Gwneud Printiau

Dyma gymhwyster achrededig (yn amodol ar gael ei ddilysu) sy’n cael ei gyflwyno gan Goleg Cambria a’i gynnal gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

 • Lefel: canolradd (Mae profiad blaenorol o wneud printiau yn ddymunol)
 • Dechrau: 13/01/2018 – cwrs 10 wythnos (1 diwrnod yr wythnos)
 • Dydd: Sadwrn (10 am-4pm)
 • Dyddiadau: 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03
 • Cost: £ 420.00 – Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau

Cofrestrwch yma: https://goo.gl/mNiVkK

Mae gan wneud printiau fel gweithgaredd creadigol, hanes hir a nodedig.  Mae wedi bod yn gyfrwng â sawl agwedd iddo ar gyfer ystod eang iawn o artistiaid, o Durer i Warhol, i archwilio ystod yr un mor amrywiol o faterion a syniadau.  Bydd y cymwysterau, wrth alluogi myfyrwyr i adeiladu ar brofiad blaenorol, yn gofyn iddynt wynebu profiadau a heriau deallusol a phwysig newydd a gynlluniwyd i ddarparu dealltwriaeth feirniadol annibynnol a sylfaen sgiliau estynedig.

I ennill Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwneud Printiau, bydd rhaid i fyfyrwyr gwblhau dwy uned

 • Egwyddorion Gwneud Printiau Argraffu Uned 1 Lefel 2
 • Uned 6 Lefel 2 Gwneud Printiau Arbrofol

Caiff pob uned ei hasesu a’i safoni’n fewnol yn erbyn y meini prawf asesu ar gyfer yr unedau hynny.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ennill gradd llwyddo ym mhob uned i fod yn gymwys i gael gradd cymhwyster cyffredinol.

Os hoffech barhau â’ch astudiaethau, gallwch symud ymlaen i Ddyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau.

Gall cyfranogwyr symud ymlaen i ddefnyddio’r cyfleusterau agored i wneud printiau sydd ar gael drwy’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddatblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i Weithdai Artistiaid ar ymweliad arbenigol sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.


Aelodaeth 2017-18

Rydym yn falch o gael cyhoeddi bod ein cais i Gyngor Celfyddydau Cymru am gyllid wedi bod yn llwyddiannus ar gyfer prosiect y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn 2017/18.

Yn 2017/18 bydd y Ganolfan yn canolbwyntio ar hyfforddi a datblygu trwy gyfrwng gwneud printiau.
Byddwn felly’n cynnig mynediad stiwdio agored, gweithdai arbenigol gyda gwneuthurwyr printiau / artistiaid, cyfleoedd i gael ysgoloriaethau, cyrsiau, a digwyddiad symposiwm. Byddwn yn nodi’r manylion ar ein sianelau gwefan / cyfryngau cymdeithasol cyn bo hir.

Cyfnod yr aelodaeth yw o fis Ebrill 2017 i fis Mawrth 2018, a bydd yn £35.00 am y flwyddyn.

Os hoffech chi i ddod yn aelod (er mwyn cael defnyddio’r stiwdio yn ystod y cyfnodau mynediad agored a chael gostyngiadau ar weithdai ac ati), a wnewch chi lawrlwytho a llenwi’r ffurflen aelodaeth a’i hanfod yn ôl gyda’ch tâl (arian parod neu siec yn daladwy i Goleg Cambria). Cewch ymaelodi y tro nesaf y byddwch yn ymweld â’r stiwdio hefyd. Bydd yr holl ffioedd yn cael eu defnyddio i gynorthwyo i redeg y Ganolfan (cliciwch yma i gael y ffurflen aelodaeth: http://www.regionalprintcentre.co.uk/cy/aelodaeth/).

Bydd cost Mynediad Agored yn parhau i fod yn £6.00 (hanner diwrnod) / £ 10.00 (diwrnod llawn).

Gan edrych ymlaen at gael eich gweld yn y stiwdio.


Mynediad Agored

Er mwyn defnyddio’r stiwdio a’r cyfleusterau yn ystod cyfnodau mynediad agored, bydd yn rhaid i chi fod yn aelod o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol a chael rhywfaint o brofiad mewn gwneud printiau.

Bydd aelod o staff y Ganolfa Argraffu Ranbarthol wrth law i gynnig cymorth ac arweiniad yn ystod cyfnodau mynediad agored.

Yn ystod y tymor

Dydd LLun – 4:30pm hyd 8:30pm

Dydd Mawrth – 4:30pm hyd 8:30pm

£6.00 am hyd at 4 awr neu £10.00 am sesiwn cyfan (i aelodau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol)

Bydd cyfleoedd estynedig am fynediad agored ar gael yn ystod gwyliau’r coleg.

Gweler y calendr digwyddiadau am ragor o fanylion

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cadw ystod amrywiol o bapurau y gellir eu prynu yn ystod y sesiynau mynediad agored.

Rydym hefyd yn cadw Printmaking Today, sef y cyfnodolyn cyflawn i wneuthurwyr printiau sy’n cynnwys erthyglau ar dechnegau a deunyddiau yn ogystal ag adolygiadau ar arddangosfeydd a gweithdai (cyhoeddir pedair gwaith y flwyddyn).