Polisi preifatrwydd busnes

Noda’r polisi preifatrwydd hwn sut y bydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yng Coleg Cambria yn defnyddio a diogelu unrhyw wybodaeth a roddir gennych i’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol wrth ddefnyddio’r wefan hon.

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yng Coleg Cambria yn ymroddedig i sicrhau y diogelir eich preifatrwydd. Os byddwn yn gofyn i chi i roi gwybodaeth a fyddai’n galluogi i chi i gael eich adnabod wrth ddefnyddio’r wefan hon, yna gallwn eich sicrhau y bydd yn cael ei ddefnyddio’n unol â’r datganiad preifatrwydd hwn yn unig.

Gall y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yng Coleg Cambria newid y polisi hwn o dro i dro wrth ddiweddaru’r dudalen hon. Mae’r polisi hwn yn effeithiol o fis Chwefror 2012 ymlaen.

Beth rydym yn ei gasglu

Gallwn gasglu’r wybodaeth ganlynol:

  • enw a theitl swydd
  • manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad ebost
  • gwybodaeth ddemograffig fel cod post, hoffter a diddordebau
  • Gwybodaeth arall perthnasol i arolygon cwsmeriaid a/neu gynigion

Beth a wnawn â’r wybodaeth

Mae angen y wybodaeth yma arnom i ddeall eich anghenion a rhoi gwell gwasanaeth i chi, ac am y rhesymau canlynol yn benodol:

  • Cadw cofnodion mewnol.
  • Efallai byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i wella ein cynnyrch a’n gwasanaethau.
  • Efallai byddwn yn anfon negeseuon ebost hyrwyddol atoch o dro i dro am gynnyrch newydd, cynigion arbennig neu unrhyw wybodaeth arall y tybiwn y gall fod o ddiddordeb i chi gan ddefnyddio’r cyfeiriad ebost a roddwyd gennych.
  • O dro i dro, efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth i gysylltu â chi at ddibenion ymchwil marchnata. Fe allwn gysylltu â chi ar ebost, dros y ffôn, ar ffacs neu drwy’r post. Gallwn ddefnyddio’r wybodaeth i deilwra’r wefan yn ôl eich diddordebau.

Diogelwch

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Mae gennym weithdrefnau corfforol, electroneg a rheolaethol priodol i ddiogelu’r wybodaeth a gasglwn ar-lein er mwyn rhwystro mynediad neu ddatgeliad diawdurdod.

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Ffeil fach yw cwci sy’n gofyn am ganiatâd i gael ei roi ar yriant caled eich cyfrifiadur. Wedi i chi gytuno, ychwanegir y ffeil ac mae’r cwci’n helpu i ddadansoddi trafnidiaeth y we neu’n gadael i chi wybod pan fyddwch yn ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn galluogi gwe-gymwysiadau i ymateb i chi fel unigolyn. Gall y we-gymhwysiad deilwra ei weithrediadau i’ch anghenion, eich hoff bethau a’ch cas bethau wrth gasglu a chofio gwybodaeth am eich hoffter.

Defnyddiwn gwcis cofnodi trafnidiaeth i weld pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am drafnidiaeth gwe-dudalennau a gwella ein gwefan i’w deilwra at anghenion y cwsmer. Defnyddiwn y wybodaeth hon at ddibenion dadansoddi ystadegau’n unig ac yna caiff y data ei dynnu o’r system.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwell gwefan i chi wrth ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol i chi, a pha rai sydd ddim yn ddefnyddiol. Nid yw cwci’n rhoi mynediad i ni at eich cyfrifiadur chi mewn unrhyw fodd nac yn rhoi unrhyw wybodaeth amdanoch ac eithrio’r data rydych chi wedi dewis ei rannu â ni.

Mae’r dewis gennych i dderbyn neu wrthod cwcis. Fel rheol, mae’r mwyafrif o we-borwyr yn derbyn cwcis yn naturiol, ond yn gyffredinol gallwch addasu eich porwr i wrthod cwcis os dymunwch. Gall hyn eich rhwystro rhag manteisio i’r eithaf ar y wefan.

Dolenni at wefannau eraill

Gan ein gwefan gynnwys dolenni at wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, wedi i chi ddefnyddio’r dolenni hyn i adael ein safle, mi ddylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch na phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a roddwch wrth ymweld â safleoedd o’r fath ac ni reolir y safleoedd hynny gan y datganiad preifatrwydd hwn. Mi ddylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd perthnasol i’r wefan o dan ystyriaeth.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Gallwch ddewis cyfyngu ar gasglu eich gwybodaeth bersonol neu’r defnydd ohono yn y dulliau canlynol:

  • pryd bynnag y gofynnir i chi i lenwi ffurflen ar y wefan, chwiliwch am y blwch y gallwch glicio arno i nodi nad ydych yn dymuno i’r wybodaeth gael ei defnyddio gan unrhyw un at ddibenion marchnata uniongyrchol
  • Os ydych eisoes wedi cytuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol, gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy ysgrifennu atom neu anfon ebost at [email protected]

Ni fyddwn yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti oni fod gennym eich caniatâd neu ei bod yn ofynnol i ni wneud hynny yn unol â’r gyfraith. Gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddol atoch ynghylch trydydd parti a allai fod o ddiddordeb i chi os dywedwch wrthym eich bod yn dymuno i hyn ddigwydd.

Gallwch ofyn am fanylion am y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch yn unol â’r Ddeddf diogelu Data 1998. Codir ffi fechan. Os hoffech gael copi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch, yna ysgrifennwch at y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Coleg Cambria, Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, y DU, LL12 7AB

Os credwch fod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad uchod neu anfonwch ebost atom cyn gynted ag y bo modd. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth anghywir yn brydlon.