Rheolwr Data’r wefan hon yw’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Pwrpas y datganiad hwn yw rhoi gwybod i ddefnyddwyr y safle ynghylch pa wybodaeth bersonol (“Data”) sy’n cael ei chasglu a’i gadw pan fyddant yn ymweld â’r safle a pham, sut y caiff y wybodaeth hon ei defnyddio, os yw’n cael ei datgelu, pa mor hir y caiff ei chadw, hawliau’r defnyddwyr a sut rydym ni’n diogelu preifatrwydd defnyddwyr.

Bydd unrhyw ddata sy’n cael ei gasglu yn cael ei gadw’n ddiogel ac yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2016/679 yr UE (“GDPR”), fel sy’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract, hynny yw, creu gwefan neu er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol.

Efallai bydd cwsmeriaid newydd a chwsmeriaid presennol yn derbyn gwybodaeth farchnata gennym sy’n ymwneud â’n cynnyrch, ein gwasanaeth a’n hyrwyddiadau ni yn unig, at ddibenion ein diddordebau busnes cyfreithlon.  Ond bydd y cwsmeriaid hynny sy’n dymuno dewis peidio â derbyn cyfathrebiadau o’r fath, yn cael cyfle i wneud hynny bob tro y byddwn yn cysylltu â nhw.

Ni fydd data yn cael ei ddatgelu i drydydd partïon fel arfer.  Ond efallai bydd angen i ni wneud hynny fel eu bod yn gallu darparu gwasanaeth neu ateb cais am wybodaeth.  Bydd unrhyw wybodaeth bersonol rydym yn ei throsglwyddo i drydydd parti yn cael ei chadw’n ddiogel gan y parti hwnnw a’i defnyddio i ddarparu’r gwasanaethau neu’r wybodaeth y gofynnwyd amdanynt.

Mae gan ddefnyddwyr yr hawliau a ganlyn o ran prosesu eu data yn gyfreithlon

Copi o’r data sy’n cael ei gadw ar hyn o bryd

  • Tynnu caniatâd yn ôl i broses data penodol, lle gofynnwyd am ganiatâd
  • Yr hawl i gywiro data anghywir
  • Yr hawl i ddiddymu data dan rai amgylchiadau
  • Yr hawl i wrthwynebu prosesu data dan rai amgylchiadau
  • Yr hawl i beidio â chael eich gwerthuso ar sail prosesu awtomataidd

Os ydych chi eisiau arfer unrhyw un o’r hawliau a nodwyd uchod, dylech anfon cais ysgrifenedig at:

Jim Creed, Cydlynydd Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol / Coleg Cambria / Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, Ll12 7AB

Mae’n rhaid i’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol gydymffurfio â’ch cais o fewn mis o’i dderbyn, os yw’n gallu gwneud hynny.  Bydd y wybodaeth yn cael ei rhoi am ddim, oni bai fod y cais yn amlwg yn ddi-sail neu’n anghymedrol, yn enwedig os yw’n ailadroddus.

Mae gennych hawl hefyd i gyflwyno unrhyw gŵyn ynglŷn â Diogelu Data i Swyddfa’r Comisiynwyr Gwybodaeth.

Recordio Galwadau Ffôn

Efallai byddwn yn recordio pob galwad ffôn ar gyfer gofynion hyfforddi a sicrhau ansawdd.

Defnyddio Cwcis

Mae ein systemau ar-lein yn gofyn am ddefnyddio cwcis i weithredu’n gywir.

Trwy ddefnyddio’r system ar-lein hon rydych chi’n cytuno i ddefnyddio cwcis.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cwcis, ewch i allaboutcookies.org

Cysylltu â safleoedd eraill o’n gwefan

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i safleoedd eraill nad ydynt yn cael eu rheoli gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Nid yw’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn gyfrifol am arferion preifatrwydd unrhyw un o’r safleoedd hyn.  Dylai ddefnyddwyr wybod hynny wrth adael ein safle a byddem yn eu hannog i ddarllen datganiadau preifatrwydd y safleoedd eraill y maent yn ymweld â hwy.

Newidiadau i’r polisi hwn

Os yw ein polisi preifatrwydd yn newid, bydd y newidiadau hyn yn cael eu cynnwys mewn fersiwn wedi’i diweddaru.  Bydd darllen y dudalen hon yn rheolaidd yn sicrhau bod defnyddwyr yn gwybod am y polisi diweddaraf.