Ysgoloriaeth Profi 2014 – Llongyfarchiadau i’n cyfranogwyr newydd!

Llongyfarchiadau i Emma Hulmston, Katie Cyfenw, a Julie Wem am lwyddo i gael eu dewis ar gyfer rhaglen Ysgoloriaeth Profi 2014.

Rydym yn gyffrous iawn ein bod yn cael y cyfle i weithio gyda chriw o artistiaid mor ddawnus ac amrywiol.

Dyma eu syniadau, eu sylwadau a’u rhesymau dros wneud cais am yr ysgoloriaeth.

Emma Hulmston

Ar hyn o bryd, rwy’n astudio Celfyddyd Gain yn ogystal ag Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Hope Lerpwl, ac rwyf wedi datblygu diddordeb mewn argraffu. Rwy’n gweld argraffu yn gelfyddyd foddhaus a phleserus iawn, ac rwy’n awyddus i ehangu fy ngwybodaeth sylfaenol. Rwyf wedi bod yn greadigol erioed, ac rwy’n gallu troi fy llaw at y mwyafrif o bynciau creadigol; byddai rhaglen Profi yn gyfle dysgu dylanwadol y byddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i fod yn rhan ohono.

Credaf y byddai cyfranogi o’r rhaglen o fudd i’m gyrfa celf gan fy mod yn bwriadu cynnwys yr hyn y byddaf yn ei ddysgu yn fy arferion addysgu. Rwy’n gobeithio cadw argraffu yn fyw ac, o bosib, trosglwyddo’r wybodaeth a ddysgaf i eraill gan gadw creadigrwydd yn flaenllaw yn y cwricwlwm ac agor y drws i eraill, a phlant yn enwedig, i fyd argraffu.

Teimlaf nad wyf eto wedi canfod fy nghryfder artistig penodol ac rwy’n dymuno casglu cymaint o wybodaeth artistig ag y medraf.

image (6)

Katie Cyfenw

katiecyfenw.wordpress.com

Rwy’n gwneud cais ar gyfer Rhaglen Profi gan fy mod yn mwynhau argraffu, ac rwyf eisiau gwella fy sgiliau a dysgu technegau newydd y gallaf eu cyflwyno i’m gwaith artistig. Byddai cael y cyfle i ddysgu gan argraffwyr profiadol sy’n feistri yn y maes yn brofiad amhrisiadwy ac yn gam cyffrous ymlaen ar fy siwrnai artistig.

Ar hyn o bryd, mae gennyf stiwdio yn safle oriel wib dan arweiniad artistiaid yn Wrecsam ac rwyf hefyd yn aelod o Rwydwaith Artistiaid Cymunedol Wrecsam. Rhan o’r rheswm dros wneud cais ar gyfer Rhaglen Profi oedd oherwydd byddwn wir yn hoffi datblygu fy sgiliau a’m profiad i allu cynnal gweithdai a threfnu prosiectau ac arddangosfeydd a fyddai o fantais i’r gymuned ehangach. Fy nod yw bod yn artist sy’n arddangos, ond rwyf hefyd eisiau hyrwyddo fy ngyrfa academaidd, o bosib â’r gobaith o addysgu neu weithio yn y gymuned. Fy ngham nesaf fydd dechrau ar gwrs gradd Meistr mewn Arferion Celf a fydd yn ddatblygiad o’m gwaith presennol. Byddai ysgoloriaeth Profi yn rhoi cyfle i mi i ddefnyddio cyfleusterau argraffu rhagorol trwy aelodaeth o’r ganolfan argraffu ranbarthol yn ogystal â chael ysbrydoliaeth a gwybodaeth arbenigol gan argraffwyr proffesiynol.

Byddai’r profiad yn rhoi hyder i mi yn fy ngallu technegol fel artist yr wyf yn gobeithio y byddaf wedyn yn gallu ei rannu gyda phobl eraill.

screams screenprint

Julie Wem

http://juliewem.wordpress.com/

Byddai bod yn rhan o Ysgoloriaeth Profi o fantais i fy ngwaith oherwydd byddai yn rhoi cyfle a lle i mi i ymchwilio ymhellach i fy niddordeb mewn argraffu ac i arbrofi gyda phrosesau newydd wrth greu fy ngwaith celf. Rwy’n chwilio am ddulliau o ddatblygu fy ngwaith yn barhaus a bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfle i mi i gyfranogi, dysgu ac ehangu fy ngwybodaeth a’m sgiliau.

Ar hyn o bryd, rwy’n ymwneud â nifer o gymdeithasau a grwpiau celf, a byddwn yn falch o allu ehangu hyn i gynnwys y Ganolfan Argraffu Ranbarthol. Byddwn yn hoffi bod yn rhan o ddigwyddiadau a gaiff eu trefnu gan y Ganolfan, a bod yn rhan o’r gymuned, a pharhau i ddefnyddio’r cyfleusterau sydd ar gael.
Rwy’n gwybod bod llawer mwy y gallaf ei ddysgu, ac rwy’n llawn cyffro o feddwl am y gwaith posibl y gallwn ei wneud gyda chefnogaeth ac anogaeth cyd-artistiaid a staff y Ganolfan Argraffu. Yn ogystal ag ehangu’r sgiliau rwy’n eu defnyddio yn fy ngwaith, byddai’r manteision a gaf hefyd yn cael eu trosglwyddo i eraill. Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio’n rhan-amser fel Tiwtor Addysg Gymunedol ac rwyf wedi pasio’r sgiliau argraffu yr wyf wedi eu dysgu hyd yma i’m myfyrwyr a’u hannog i ymchwilio ymhellach i ddefnyddio’r cyfrwng.

Byddai’r rhaglen hon yn gyfle i mi i drochi fy hun yn arferion argraffu.

JKW5

Postiwyd yn/posted in Profi.

Sylwadau ar gau.