Telerau ac amodau defnyddio’r wefan

Croeso i’n gwefan. Os byddwch yn parhau i bori a defnyddio’r wefan hon, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â’r telerau ac amodau defnyddio canlynol, a chael eich rhwymo ganddynt, sydd, ar y cyd â’n polisi preifatrwydd, yn rheoli perthynas y Ganolfan Argraffu Ranbarthol â chi o ran y wefan hon. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw agwedd ar y telerau a’r amodau hyn, peidiwch â defnyddio ein gwefan.

Cyfeiria’r term ‘Canolfan Argraffu Ranbarthol’ neu ‘Ganolfan Argraffu Ranbarthol yng Coleg Cambria’ neu ‘ni’ at berchennog y wefan sef y Ganolfan Argraffu Ranbarthol sy’n rhan o’r gorfforaeth addysgol Coleg Cambria, Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, y DU, LL12 7AB. Cyfeiria’r term ‘chi’ at ddefnyddiwr neu wyliwr ein gwefan.

Defnyddir y wefan yn amodol ar y telerau defnyddio canlynol:

  • Mae cynnwys tudalennau’r wefan hon er eich gwybodaeth a’ch defnydd cyffredinol yn unig. Gellir eu newid yn ddirybudd.
  • Defnyddia’r wefan hon gwcis i fonitro hoffter pori.
  • Nid ydym ni nac unrhyw drydydd parti yn rhoi unrhyw warant neu sicrwydd ynghylch cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnrwydd neu addasrwydd y wybodaeth a’r deunydd sydd ar y wefan hon neu a gaiff eu cynnig ganddi am unrhyw ddiben penodol. Cydnabyddwch y gall gwybodaeth a deunydd o’r fath fod yn wallus neu’n anghywir ac eithriwn gyfrifoldeb yn ffurfiol am unrhyw anghywirdebau neu wallau o’r fath i’r man pellaf a ganiateir gan y gyfraith.
  • Byddwch yn defnyddio unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon ar eich risg eich hun, ac ni fydd cyfrifoldeb arnom amdano. Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon yn diwallu eich anghenion penodol chi.
  • Deunydd sy’n eiddo i ni neu sydd wedi ei roi i ni ar drwydded sydd ar y wefan hon. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r dyluniad, y gosodiad, yr edrychiad, y golwg a’r raffeg. Gwaherddir ailddefnyddio ac eithrio’n unol â’r rhybudd hawlfraint, sy’n rhan o’r telerau a’r amodau hyn.
  • Cydnabyddir pob nod masnach a welir ar y wefan hon na sy’n eiddo i’r gweithredwr neu’n drwyddedig iddo, ar y wefan.
  • Gall defnydd diawdurdod o’r wefan hon olygu hawliad am iawndal a/neu fod yn drosedd.
  • O dro i dro, gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni at wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn er hwylustod i chi ac i ddarparu gwybodaeth bellach. Nid yw hynny’n golygu ein bod yn cefnogi’r wefan/gwefannau. Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y wefan/gwefannau cysylltiol.
  • Byddwch yn defnyddio’r wefan hon yn unol â chyfreithiau Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, a phenderfynir ar unrhyw anghydfod sy’n codi o’r defnydd hwnnw yn ôl y cyfreithiau hynny.