Y Symposiwm Print: Cydweithio mewn Gwneud Printiau (27/02/2019)

Trefnwyd gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Coleg Cambria, Wrecsam

Tŷ Pawb, Wrecsam

Daeth 90 o gynadleddwyr i ddigwyddiad Symposiwm Print y Ganolfan Argraffu Ranbarthol ar 27 Chwefror 2019, a gynhaliwyd yn Nhŷ Pawb, Wrecsam, Gogledd Cymru.

Wedi’i guradu gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, cynigiodd y symposiwm gyfres o sgyrsiau gan wneuthurwyr printiau blaenllaw yn trafod eu harferion gwneud printiau, gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd prosiectau cydweithredol.

Rhoddwyd y sgwrs gyntaf gan Hilary Paynter, sy’n un o brif engrafwyr pren y DU a chyn-lywydd Cymdeithas Frenhinol y Peintwyr-Gwneuthurwyr Printiau. Canolbwyntiodd ar ei harfer a’i phrofiad o weithio ar gomisiynau, gan gynnwys metro Newcastle a chreu printiau i ddarlunio barddoniaeth.  Rhoddodd gipolwg hefyd ar sut mae ei gwaith diweddar wedi dod yn fwy gwleidyddol a chymdeithasol.

Cawsom y cyflwyniad nesaf gan Barry Morris, Rheolwr Manwerthu yn Oriel MOSTYN Llandudno, a drafododd sut a pham bu’r oriel yn cydweithio’n ddiweddar â nifer o wneuthurwyr printiau a datblygiad Ffair Brintiau Gogledd Cymru mewn partneriaeth â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol.  Cyhoeddodd hefyd y bydd y Ffair Brintio Gogledd Cymru nesaf yn cael ei chynnal ym MOSTYN ym mis Tachwedd 2019.

Dechreuodd y prynhawn gyda’r gwneuthurwr printiau Tom Frost yn trafod sut mae’n gweithio ar y cyd gyda nifer o gwmnïau a chyhoeddwyr gwahanol i greu printiau sgrin ar gyfer llyfrau, posteri a chynhyrchion, yn

ogystal â chreu gweithiau celf gwreiddiol.  Soniodd hefyd am geisio cael cydbwysedd rhwng gweithio fel gwneuthurwr printiau ar ei liwt ei hun a grym Instagram fel arf cyhoeddusrwydd a chyfrwng ar gyfer datblygu partneriaethau a hyrwyddo ei waith.

Cafwyd y cyflwyniad terfynol gan Reveal Printmakers sy’n gydweithfa gwneud printiau a ffurfiwyd ar ôl cyfarfod â’i gilydd ar y cwrs Complete Printmaker yn Hot Bed Press, Salford.  Trafodwyd sut sefydlodd y grŵp eu hun, eu prosiectau diweddaraf, a sut maent yn rhedeg ac yn rheoli nifer o gynlluniau newydd i wneud printiau, gan gynnwys arddangosfeydd a chymryd rhan mewn ffeiriau printio.

Cafodd y cynadleddwyr gyfle hefyd i weld yr arddangosfa gyfredol yn Nhŷ Pawb, Taith Fawr Julie Copes: Hanes bywyd gan Gayson Perry

Dywedodd Jim Creed, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol ‘Nod cyffredinol y symposiwm oedd trafod sut gall gwneuthurwyr printiau gydweithio mewn nifer o ffyrdd gwahanol.  Roeddem hefyd am ddangos i’n haelodau stiwdio a chynrychiolwyr sut gellir dechrau cydweitho, ei ddatblygu a’i ariannu.  Mae’n bwysig ystyried sut gall cydweithio helpu i ddatblygu artistiaid a’r cyfleoedd sy’n gallu deillio o hynny.  Rydym yn gobeithio y bydd ein cynrychiolwyr yn cael eu hysbrydoli i greu eu prosiect cydweithredol eu hunain o ganlyniad i glywed ein prif siaradwyr yn y symposiwm ’.


Y Prif siaradwr Hilary Paynter yn trafod ei gwaith gyda chynrychiolwyr y Symposium, ffotograff gan Iestyn Phillips


Y Prif siaradwr Barry Morris (Rheolwr Manwerthu ym MOSTYN) yn siarad yn y Symposiwm Print am Ffair Brintio Gogledd Cymru, ffotograff gan Iestyn Phillips


Y Prif siaradwr Tom Frost yn trafod ei brosiect llythrenwasg Kickstarter, ffotograff gan Iestyn Phillips


Prif siaradwyr Reveal Printmakers yn Symposiwm Print y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, ffotograff gan Iestyn Phillips

Sylwadau ar gau.