Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
06/01/2014
18:00 - 20:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


AGORED Gwneud Printiau: Cyflwyniad (Ionawr) (C04130)

  • Dyddiad Cychwyn: 06/01/2014
  • Diwrnod: Dydd Llun
  • Amser: 18:00 – 20:00
  • Ffi’r Cwrs: £80 a Ffi Arholiad: £20

Cynhelir nifer o gyrsiau byr sy’n rhoi cyfle i ymgyfarwyddo ag amrywiaeth o brosesau gwneud printiau. Amrywia’r deunyddiau argraffu o decstiliau a chelfyddyd gain i waith graffeg. Bydd y cyrsiau’n rhedeg am 10 wythnos a byddant yn dechrau ym mis Medi, mis Ionawr a mis Ebrill.

Croesewir dechreuwyr a’r rheiny sydd â rhywfaint o wybodaeth am argraffu.

Nod pob cwrs yw rhoi gwybodaeth a deallusrwydd i’r myfyrwyr am y prosesau a ddefnyddir ym maes gwneud printiau. Rhoddir hyn gyfle i lunio gwaith sy’n dangos ymateb creadigol i dechnegau amrywiol argraffu. Rhai o’r meysydd yr ymdrinnir â nhw fydd: gweithio at brosiectau argraffu celfyddyd gain, colagraff a phrintio archwiliadol.

Mae’r cyrsiau byr hyn yn ddelfrydol ar gyfer artistiaid sy’n dymuno bod yn aelodau o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn defnyddio’r stiwdio ar gyfer argraffu annibynnol yn ystod sesiynau mynediad agored.


AGORED Printmaking an Introduction (January) (C04130)

  • Start Date: 06/01/2014
  • Day: Monday
  • Time: 18:00 – 20:00
  • Course Fee: £80 & Exam Fee: £20

There are a number of short courses which offer the opportunity to become familiar with a range of printmaking processes. The applications for printing range from textiles and fine art to graphics. The courses run for 10 weeks and start in September, January and April.

Both beginners and those with some knowledge of print are welcome.
Each course sets out to give students knowledge and understanding of the processes involved in printmaking. This offers an opportunity to produce work which shows a creative response to various printmaking techniques. Areas covered include: working to fine art print projects, collagraph and exploratory print.

These short courses are ideal for artists who wish to become Regional Print Centre members in order to use the studio for independent printmaking during open access sessions.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar