Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
27/07/2017
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Printio Cyfunol gyda Greg Fuller

27/28 Gorffennaf 2017
10:00-16:00

http://gregfuller.me.uk/

Printiau Cyfunol

Yn y gweithdy hwn, byddwch yn archwilio’r elfennau technegol allweddol o wneud printiau cyffredinol, er mwyn gallu datblygu syniadau yn greadigol.

Mae’r gweithdy wedi’i lunio i roi gwybodaeth i wneuthurwyr printiau ynglŷn â’r elfennau allweddol sylfaenol printio sy’n berthnasol i’r rhan fwyaf o brosesau. Bydd hyn yn caniatáu i’r arlunydd unigol creu hyblygrwydd er mwyn symud yn gyfforddus rhwng prosesau wrth i’r gwaith datblygu.

Bydd y gweithdy’n trafod:

 • Dewis papur addas a pharatoi
 • Systemau cofrestru
 • Mathau a natur inc ar gyfer sgrin, cerfwedd ac intaglio.

Gan ddechrau gyda chefndir gweadeddol wedi’i argraffu ar sgrin, byddwch yn trosbrintio colagraff gan ddefnyddio cerfwedd, intaglio neu’r ddau (pa bynnag un sydd fwyaf addas ar gyfer eich gwaith unigol chi).

Diwrnod 1

 • sgwrs fer am bapur, systemau cofrestru ac inciau.
 • sgrin-brintio ar gefndiroedd gweadeddol a baratowyd o flaen llaw
 • paratoi 2 blât colagraff

Diwrnod 2

 • trosbrintio plât colagraff, cerfwedd neu intaglio
 • dulliau taenu inc
 • datblygu syniadau

Bydd angen i chi ddod â:

 • deunyddiau gweadeddol a lluniadau llinellau (A4 ar y mwyaf) gellid eu torri, cerfio neu eu defnyddio i greu plât colagraff.
 • brwdfrydedd a llawer o syniadau

Heb fod yn aelod £120.00 / Aelodau £75.00
Mae’n rhaid archebu lle (anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni)


Combination Printing with Greg Fuller

27/28 July 2017

10:00-16:00

http://gregfuller.me.uk/

Combination Prints

In this workshop you will explore the key technical aspects of general printmaking to allow for the creative development of ideas.

The workshop is designed to inform printmakers about the basic key elements of printing that apply to most processes. This will allow the individual artist the creative flexibility to move comfortably between processes in the development of their work.

The workshop will cover:

 • Selecting the appropriate paper and preparation
 • Systems of registration
 • Types and nature of inks for screen, relief and intaglio

Starting with a screen printed textural background you will overprint collagraph using relief, intaglio or both (whichever is most appropriate to your individual work).

Day 1

 • brief talk about papers, registration systems and inks.
 • Screen print pre-prepared textural backgrounds.
 • Preparing of 2 collagraph plates

Day 2

 • Overprinting collagraph plates, relief or intaglio
 • Methods of applying ink
 • Developing ideas

You will need to bring

 • some textural materials and line drawings (maximum A4) that can be cut, carved or used to create a collagraph plate.
 • Enthusiasm and lots of ideas

Non-members £120.00/Members £75.00
Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar