Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
01/11/2018
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Arlunio gyda sgrin-brintio gyda Tara Dean

Dydd Iau 1 a Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018

10:00 – 16:00

Yn ystod y gweithdy deuddydd hwn, byddwch yn defnyddio arlunio llinell i greu delwedd yn seiliedig ar dirlun gan weithio gyda lluniau o’ch llyfrau braslun neu’n creu brasluniau newydd o’r tirlun/amgylchedd y tu allan i’r stiwdio.

Byddwch yn edrych ar wahanol weadau gan eu harddangos ar y sgrin a’u cyfuno gyda stensiliau papur i gynhyrchu sgrin-brint wedi ei haenu.

Byddwch hefyd yn arbrofi gyda phaent acrylig a chanfod sut gellir ychwanegu’r cyfrwng gwneud printiau i greu cysgodion tryloyw, gan gynhyrchu effaith dyfrlliw/paentiad o fewn yr haenau.

Tara Dean

Rydw i’n arfer archwilio ac arbrofi gyda darganfyddiadau, gan gasglu darnau a hynny’n aml o dan ddylanwad yr amgylchedd y caf fy hun ynddo! Gall y rhain fod yn ddarluniau, ychydig linellau, darnau rydw i wedi dod o hyd iddynt ar fy nheithiau. Naturiol neu wedi eu cynhyrchu.  

Golyga natur fy ngwaith na fydd y darnau a ganfuwyd yn aml yn cael eu datblygu am dipyn; maen nhw’n aros yn fy llyfr brasluniau ac fe gyfeirir atynt yn aml yn nes ymlaen.  Mae’r delweddau rydw i’n eu cynhyrchu yn troi o amgylch gwerthoedd argraffu.  Byddaf yn datblygu dim ond proflen a’r darn gorffenedig yn aml.  Rydw i’n cynhyrchu gwaith sydd wedi cael ei greu allan o nifer o rannau o’r canfyddiad gwreiddiol, gan gynhyrchu gludwaith o elfennau. Lluniau yw’r rhan fwyaf dylanwadol o’r gwaith rydw i’n ei gynhyrchu. Mae’r llinellau cychwynnol hyn yn cael eu newid weithiau.  Byddaf yn haenu papur, torri stensiliau, cuddio rhannau o’r stensil a ddyluniwyd, gan gynhyrchu sawl lefel o liw wedi ei weadau a chynhyrchu dehongliadau amgen o’r llun gwreiddiol!

Mae hyn yn ysbrydoli fy niddordeb mewn creu gweithdai cymunedol sy’n hyrwyddo profiad sy’n ein hannog i archwilio gyda’n gilydd.

www.taradean.co.uk

Rhai nad ydynt yn aelodau £140.00/Aelodau £90.00

Archebu’n hanfodol (drwy e-bost neu ffonio)


Drawing with Screenprint with Tara Dean

Thursday 1st & Friday 2nd November 2018

10:00 – 16:00

During this two-day workshop, you will use line drawing to create a landscape-based image working with drawings from your sketchbooks or creating new sketches of the landscape/environment outside the studio.

You will explore different textures exposing them onto screen and combining them with paper stencils to produce a layered screenprint.

You will also experiment with acrylic paint and discover how printmaking medium can be added to create transparent shades, producing a watercolour/painting effect within the layers.

Tara Dean

My practice explores and experiments with findings, collecting parts! Often influenced by the environment I find myself in. They can be drawings, a few lines, pieces that I have found on my travels. Natural or manufactured.

The nature of my work means that often the found pieces will not be developed for a while; they are stuck in my sketchbook and often referred to later. The images I produce revolve around the values of printing. Developing often only a proof and the finished piece. Producing work that has been created by many parts of the original find, generating a collage of elements.

Drawing is the most influential part of the work I produce. These initial lines are sometimes modified. Layering paper, cutting stencils, masking areas of the drawn stencil producing many levels of textured colour. Producing alternative interpretations of the original drawing!

This inspires my interest in creating community workshops that promote an experience that encourages exploration together.

www.taradean.co.uk

Non-members £140.00/Members £90.00

Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar