Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
15/08/2019
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Book Making for Printmakers with Heather PrescottThe aim of this two-day workshop will be to introduce participants to the possibilities of Book Making and Book Art/Artists Books. There will be a special emphasis on the possibilities and pitfalls for printmakers who want to make books using printmaking techniques for the image and text.

Participants will learn about essential materials … papers, glues, structures and basic stitching techniques and will make a series of example books. They will also have a chance to incorporate any spare proofs/prints and papers they may already have into self-directed work of their own.

By the end of the two days everyone will have enough basic skills and knowhow to take their own ideas forward.

All essential equipment and paper will be provided but do bring any equipment you already use and any spare prints (if you have some)

Heather Prescott

See more  at www.heatherprescott.com   and Instagram   @hrpress

[email protected]

 

 

 


Gwneud Llyfrau i Wneuthurwyr Printiau

gyda Heather Prescott

Nod y gweithdy deuddydd hwn fydd cyflwyno’r rhai sy’n cymryd rhan ynddo i bosibiliadau Gwneud Llyfrau a Llyfrau Celf / Artistiaid.  Bydd pwyslais arbennig ar y posibiliadau a’r peryglon i wneuthurwyr printiau sy’n dymuno creu llyfrau gan ddefnyddio technegau gwneud printiau ar gyfer y lluniau a’r testun.

 

Cewch ddysgu am ddeunyddiau hanfodol … papurau, glud, strwythurau a thechnegau pwytho sylfaenol a byddwch yn gwneud cyfres o lyfrau enghreifftiol.  Cewch gyfle hefyd i gynnwys unrhyw broflenni / printiau a phapurau sbâr sydd gennych eisoes mewn gwaith hunangyfeiriedig chi eich hun.

 

Erbyn diwedd y deuddydd, bydd gan bawb ddigon o sgiliau sylfaenol a gwybodaeth i lunio eu syniadau eu hunain.

 

Byddwn yn darparu’r holl offer a phapur hanfodol ond dewch ag unrhyw offer rydych chi eisoes yn ei ddefnyddio ac unrhyw brintiau sbâr (os oes gennych chi rai) gyda chi.

 

Heather Prescott

 

I gael gweld rhagor, ewch i:           www.heatherprescott.com  

ac Instagram   @hrpress

[email protected]

 

Gweithdy deuddydd yn cynnwys y deunyddiau i gyd

 

Aelodau £100                       Heb fod yn Aelodau £145

 

 

 

 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar