Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
29/03/2018
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau

 • Cyfres o weithdai deuddydd mewn proses gwneud printiau penodol
 • Lefel: Canolradd / Uwch
 • Cost: Pob gweithdy: Rhai nad ydynt yn aelodau: £70 / Aelodau £60 (Rhaid archebu lle trwy anfon neges e-bost neu ffonio)
 • Yn cynnwys deunyddiau (rhaid talu erbyn y sesiwn gyntaf)

Gweithdai sydd i ddod

Canolbwyntio ar: Finyl Japaneaidd a Thechnegau Incio

 • Dyddiadau: 28 a 29 Mawrth 2018

Canolbwyntio ar: Ysgythru â Gwrthyddion Acrylig

 • Dyddiadau: 5 a 6 Ebrill 2018

Mae ein cyfres o Weithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau yn cynnig cyfle gwerthfawr i ganfod prosesau newydd a datblygu dealltwriaeth soffistigedig o wneud printiau.  Maent wedi eu cynllunio i ateb gofynion pobl sydd â diddordeb yn y pwnc ac maent yn darparu ar gyfer lefelau profiad amrywiol.

Nod pob gweithdy deuddydd yw darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o broses penodol (er enghraifft Torlun leino, Colograff, Sychbwynt, Ysgythru neu Sgrin-brintio) i’r rhai hynny sy’n cymryd rhan, yn ogystal â chyfle i gynhyrchu gwaith sy’n dangos ymateb creadigol i’r dechneg gwneud printiau honno. Byddwch bob sesiwn yn cael ei harwain gan un o Hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Darperir deunyddiau ac offer ac anogir cyfranogwyr i archwilio pynciau a dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol y gweithdy deuddydd.

Bydd y  rhai hynny sy’n cymryd rhan, yn gallu symud ymlaen i ddefnyddio cyfleusterau gwneud printiau mynediad agored trwy’r Ganolfan er mwyn datblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i’n Gweithdai Arlunwyr ar Ymweliad arbenigol, a gynhelir yn rheolaidd trwy’r flwyddyn.


Focus on Printmaking Workshops

 • A series of 2 day workshops in a specific printmaking process
 • Level: intermediate/advanced
 • Cost: Each Workshop: Non-members £70.00/Members £60.00 (Booking essential via email or telephone)
 • Includes materials (payment required on the first session)

Upcoming workshops

Focus On: Japanese Vinyl & Inking Techniques

 • Dates: 28/03/2018 & 29/03/2018

Focus On: Etching with Acrylic Resists

 • Dates: 05/04/2018 & 06/04/2018

Our series of Focus on Printmaking Workshops offer a valuable opportunity to discover new processes and develop a sophisticated understanding of printmaking. They are designed to meet the requirements of people with a keen interest in the subject and cater for varying levels of experience.

Each 2-day workshop aims to give participants knowledge and understanding of a particular process (for example Linocut, Collagraph, Drypoint, Etching or Screenprint) and an opportunity to produce work that shows a creative response to that printmaking technique. You will be taught by one of the Regional Print Centre’s Print Facilitators who have a wealth of printmaking knowledge and understanding.

All materials and equipment will be provided and participants are encouraged to explore their own subject and creative influences throughout the 2-day workshop.

Participants can move on to use the open access printmaking facilities available through the Centre to further develop their work. They can also progress to our specialist Visiting Artists Workshops which take place regularly throughout the year.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar