Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
13/08/2020
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


12 – 13 Awst 10am- 4pm

Creu Tirluniau Anhygoel mewn lliw 

Gyda Rhi Moxon

 

Gweithdy deuddydd 

Cost £100 aelodau. £145 heb fod yn aelod.  

 

 Mae’r gweithdy deuddydd hwn yn gyfle i arbrofi gyda phrosesau cyferbyniol i greu tirluniau trawiadol, aml-haenog lliwgar gan ddefnyddio argraffu â sgrin. Gan ystyried siâp a ffurf, byddwn yn creu dyfnder trwy haenu ac adeiladu gwead. Bydd cyfle i chwarae o gwmpas gyda gorgyffwrdd lliw; techneg mewn argraffu â sgrîn i greu’r lledrith bod rhagor o liwiau’n cael eu hargraffu nag sydd yno mewn gwirionedd, trwy greu trydydd a hyd yn oed pedwerydd lliw lle mae ardaloedd yn gorgyffwrdd. Byddwn yn ystyried gofod negyddol a sut i ddefnyddio lliw cefndir print i wau gofod trwy ddelwedd a thechnegau digidol sy’n gallu helpu i reoli’r effaith hon.

 

Cewch arbrofi llawer gyda gwneud marciau a ‘llacio’r’ fraich arlunio fel dull o ollwng gafael a chreu mwy o farciau rhydd ar ddechrau’r broses ddylunio. Byddwn yn arbrofi gyda collage, gweadau wedi’u sganio, a thoriadau papur ac yna’n cyfuno hyn â thynnu llun yn uniongyrchol ar asetad cyn dod â’r arddulliau gwahanol hyn at ei gilydd i greu ein tryloywderau ar gyfer print sgrin aml-haenog.

 

Byddwn yn ystyried traddodiadau celf werin ac yn defnyddio lliwiau cynradd a siapau amlwg yn y gwaith i greu printiau amlwg a thrawiadol.  Byddwn hefyd yn ystyried y  motifau a symbolaeth sy’n cael eu defnyddio mewn traddodiadau Celf Werin Ewropeaidd ac Asiaidd a sut i guddio haenau ystyron mewn printiau sgrîn aml-haenog.

 

Bydd cyfle i chwarae o gwmpas gyda gosod haenau lliw i greu set fach o brintiau sgrîn mono, a dysgu’r gwahanol effeithiau a gaiff eu creu trwy amrywio’r drefn rydyn ni’n gosod y lliwiau; glas ar goch, coch ar felyn, ac ati. Bydd cyfle i wneud sawl print maint A3.  Mae croeso i chi ddod â lluniau neu syniadau i weithio ohonynt neu ymateb i’r prosesau! 

 

Nod y gweithdy deuddydd hwn yw galluogi pobl i fod yn fwy chwareus ac arbrofol gydag argraffu â sgrîn, trwy ddeall yr hanfodion a’r hyn i’w osgoi wrth ddechrau, fel bod modd goresgyn y cyfyngiadau hyn a defnyddio posibiladau a’r hyn sydd gan y ffurf i’w gynnig . Erbyn diwedd y deuddydd bydd gan bawb ddigon o sgiliau sylfaenol a byddwch yn gwybod sut i ddatblygu eich syniadau eich hun.

Byddwn yn darparu’r holl offer a phapur angenrheidiol ond mae croeso i chi ddod ag unrhyw offer rydych chi’n ei ddefnyddio eisoes ac unrhyw brintiau sbâr (os oes rhai gennych chi).

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.rhimoxon.com  ac Instagram   @rhimoxon 

[email protected]

 


August 12th – 13th 10am- 4pm

Creating Fantastical Landscapes in Colour with Rhi Moxon

 

2 day workshop

Cost £100 members. £145 non-members.  

This 2-day workshop is an opportunity to experiment with contrasting processes to create striking, multi layered colourful screen-printed landscapes. Looking at shape and form, we will create depth through layering and build up of texture. There will be opportunity to play around with colour overlap; a technique in screenprinting used to give the illusion that more colours are printed than actually are, by creating third and even fourth colours where areas overlap. We will look at negative space and how to use the background colour of a print to weave space through an image and digital techniques which can help control this effect.

There will be a lot of experimentation with mark making and ‘loosening up’ the drawing arm as a way of letting go and creating more freeing marks at the beginning of the design process. We will experiment with collage, scanned textures, and papercuts and then combine this with drawing directly onto acetate before bringing this distinct styles together to create our transparencies for a multi-layered screenprint.

Looking at folk art traditions, we will explore the use of primary colours and bold shapes in the work to create bold, striking prints. We will also look at motifs and symbolism used in European and Asian Folk Art traditions and how to bury layers of meaning within multi-layered screen prints.

There will be an opportunity to play around with the placement of colour layers to create a small set of mono-screen prints, and learn the different effects created by varying the order in which we place down colour; blue over red, red over yellow, etc. There will be an opportunity to make several A3 sized prints, please feel free to bring drawings or ideas to work from or equally respond to the processes!

The aim of this two day workshop is to empower people to be more playful and experimental with screenprint by understanding the basics and the pitfalls when starting out, so that they can go beyond these limitations and exploit the many possibilities and capabilities of the form. By the end of the two days everyone will have enough basic skills and know how to take their own ideas forward.

All essential equipment and paper will be provided but do bring any equipment you already use and any spare prints (if you have some).

See more  at www.rhimoxon.com  and Instagram   @rhimoxon 

[email protected]

 

Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar