Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
12/01/2019
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Dyfarniad Lefel 2 UAL mewn Gwneud Printiau (2019)

Cod y Cwrs: LA10611

Dyma gymhwyster achrededig (yn amodol ar gael ei ddilysu) sy’n cael ei gyflwyno gan Goleg Cambria a’i gynnal gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

 • Lefel: canolradd (Mae profiad blaenorol o wneud printiau yn ddymunol)
 • Dechrau: 12/01/2019 – cwrs 10 wythnos (1 diwrnod yr wythnos)
 • Dydd: Sadwrn (10 am-4pm)
 • Dyddiadau: 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 23/03, 09/03, 16/03, 23/03
 • Cost: £ 420.00 – Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau

Cofrestrwch yma: https://goo.gl/mNiVkK

Mae gan wneud printiau fel gweithgaredd creadigol, hanes hir a nodedig.  Mae wedi bod yn gyfrwng â sawl agwedd iddo ar gyfer ystod eang iawn o artistiaid, o Durer i Warhol, i archwilio ystod yr un mor amrywiol o faterion a syniadau.  Bydd y cymwysterau, wrth alluogi myfyrwyr i adeiladu ar brofiad blaenorol, yn gofyn iddynt wynebu profiadau a heriau deallusol a phwysig newydd a gynlluniwyd i ddarparu dealltwriaeth feirniadol annibynnol a sylfaen sgiliau estynedig.

I ennill Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwneud Printiau, bydd rhaid i fyfyrwyr gwblhau dwy uned

 • Egwyddorion Gwneud Printiau Argraffu Uned 1 Lefel 2
 • Uned 6 Lefel 2 Gwneud Printiau Arbrofol

Caiff pob uned ei hasesu a’i safoni’n fewnol yn erbyn y meini prawf asesu ar gyfer yr unedau hynny.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ennill gradd llwyddo ym mhob uned i fod yn gymwys i gael gradd cymhwyster cyffredinol.

Os hoffech barhau â’ch astudiaethau, gallwch symud ymlaen i Ddyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau.

Gall cyfranogwyr symud ymlaen i ddefnyddio’r cyfleusterau agored i wneud printiau sydd ar gael drwy’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddatblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i Weithdai Artistiaid ar ymweliad arbenigol sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.


UAL – Level 2 Award in Printmaking (2019)

This is an accredited qualification (subject to validation) run by Coleg Cambria and hosted by the Regional Print Centre

 • Level: intermediate (Previous experience of printmaking is desirable)
 • Starts: 12/01/2019 – 10-week course (1 day per week)
 • Day: Saturday (10am-4pm)
 • Dates: 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 23/03, 09/03, 16/03, 23/03
 • Cost: £420.00 – Includes all materials

Enrol here: https://goo.gl/mNiVkK

Printmaking as a creative activity has a long and distinguished history. It has provided a multi-faceted vehicle for an enormously diverse range of artists, from Durer to Warhol, to explore an equally diverse range of issues and ideas. The qualifications, whilst allowing students to build on prior experience, will require them to face up to new intellectual and material experiences and challenges designed to deliver an independent critical understanding and extended skills base.

In order to achieve a Level 2 Award in Printmaking students must complete two units

 • Unit 1 Level 2 Principles of Printmaking
 • Unit 6 Level 2 Experimental Printmaking

All units will be internally assessed and moderated against the assessment criteria for those units.

Students are required to achieve a pass grade in each unit to qualify for an overall qualification grade.

If you would like to continue and progress with your studies, you can progress to Level 3 Award in Printmaking.

Participants can also move on to use the open access printmaking facilities available through the Regional Print Centre to further develop their work. They can also progress to specialist visiting Artists Workshops which take place regularly throughout the year.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar