Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
14/04/2018
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Dyfarniad Lefel 3 UAL mewn Gwneud Printiau (14/04/18 – 23/06/18)

 
 • Dyma gymhwyster achrededig (yn amodol ar gael ei ddilysu) sy’n cael ei gyflwyno gan Goleg Cambria a’i gynnal gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol
 • Lefel: canolradd /uwch (Mae angen profiad gwneud printiau)
 • Dechrau: 14/04/2018 – cwrs 10 wythnos (1 diwrnod yr wythnos)
 • Dydd: Sadwrn (10 am-4pm)
 • Dyddiadau: 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 09/06, 16/06, 23/06
 • Cost: £ 420.00 – Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau
 • Cofrestrwch yma: https://goo.gl/WMnjQ3

Mae gan wneud printiau fel gweithgaredd creadigol, hanes hir a nodedig.  Mae wedi bod yn gyfrwng â sawl agwedd iddo ar gyfer nifer fawr iawn o artistiaid amrywiol, o Durer i Warhol, i archwilio rhychwant materion a syniadau yr un mor amrywiol.  Bydd y cymwysterau, wrth alluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu profiad, yn gofyn iddynt wynebu profiadau a heriau deallusol a phwysig newydd a gynlluniwyd i feithrin dealltwriaeth feirniadol annibynnol a sylfaen sgiliau estynedig. .

I ennill Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau, bydd rhaid i fyfyrwyr gwblhau dwy uned:

 • Uned 7 Lefel 3 Egwyddorion Gwneud Printiau (gorfodol)

Ac un uned ddewisol arall hefyd o blith y canlynol:

 • Uned 8 Lefel 3 Gwneud Printiau Intaglio
 • Uned 9 Lefel 3 Gwneud Printiau Cerfwedd
 • Uned 11 Lefel 3 Argraffu â Sgrîn

Caiff pob uned ei hasesu a’i safoni’n fewnol yn erbyn y meini prawf asesu ar gyfer yr unedau hynny.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ennill gradd lwyddo ym mhob uned i fod yn gymwys i gael gradd gyffredinol y cymhwyster.

Gall cyfranogwyr hefyd symud ymlaen i ddefnyddio’r cyfleusterau agored gwneud printiau, sydd ar gael drwy’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, i ddatblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i fynychu Gweithdai Arbenigol Artistiaid ar Ymweliad, sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.


Level 3 Award in Printmaking (14/04/18 – 23/06/18)

This is an accredited qualification (subject to validation) run by Coleg Cambria and hosted by the Regional Print Centre

 • Level: intermediate/advanced (Previous experience of printmaking is required)
 • Starts: 14/04/2018 – 10-week course (1 day per week)
 • Day: Saturday (10am-4pm)
 • Dates: 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 09/06, 16/06, 23/06
 • Cost: £420.00 – Includes all materials

Enrol here: https://goo.gl/WMnjQ3

Printmaking as a creative activity has a long and distinguished history. It has provided a multi-faceted vehicle for an enormously diverse range of artists, from Durer to Warhol, to explore an equally diverse range of issues and ideas. The qualifications, whilst allowing students to build on prior experience, will require them to face up to new intellectual and material experiences and challenges designed to deliver an independent critical understanding and extended skills base.

In order to achieve a Level 3 Award in Printmaking students must complete two units

 • Unit 7 Level 3 Principles of Printmaking (compulsory)

In addition, one optional unit from:

 • Unit 8 Level 3 Intaglio Printmaking
 • Unit 9 Level 3 Relief Printmaking
 • Unit 11 Level 3 Screen Printing

All units will be internally assessed and moderated against the assessment criteria for those units.

Students are required to achieve a pass grade in each unit to qualify for an overall qualification grade.

Participants can also move on to use the open access printmaking facilities available through the Regional Print Centre to further develop their work. They can also progress to specialist visiting Artists Workshops which take place regularly throughout the year.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar