Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
19/07/2013
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


18 – 19 Gorffennaf

Argraffu â Sgrîn gydag Emma Gregory

10:00-16:00

Mae’r gweithdy deuddydd hwn yn cynnig yr hanfodion sylfaenol mewn argraffu â sgrin: sut i baratoi sgrin ac argraffu gan ddefnyddio stensil syml wedi’i dorri o bapur; sut i ddatblygu delwedd o farciau wedi’u darlunio a’u hargraffu; araenu a dinoethi sgriniau a haenu i lunio argraffiadau sgrin o ansawdd llofnodol a greddfol.

Astudiodd Emma Gregory gelfyddyd gain yn Ysgol Ganolog Celf a Dylunio (Central School of Art & Design), a dilynodd nifer o lwybrau gyrfaol wedi hynny gan weithio i sefydliadau gan gynnwys Oriel Hayward, y Theatr Genedlaethol a Stiwdios Riverside. Yn fwy diweddar, ailsefydlodd stiwdio intaglio (‘diwenwyn’) Bluecoat ac ychwanegodd argraffu â sgrin. Mae’n rheoli’r stiwdios hyn yn ogystal ag addysgu a chreu gwaith yn ei chartref yn Lerpwl.

Defnyddia celf weledol Emma ffurfiau naturiol yn fan cychwyn ac mae ei hargraffiadau â sgrin yn rhydd, gan ddefnyddio marciau wedi eu gwneud â llaw a monoargraffu yn fan ymdael i haenu stensiliau. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar brosiect wedi ei leoli yn stordai sŵoleg Prifysgol Lerpwl. Cofiwch fwrw golwg ar flog y prosiect http://glasswaxandpencil.wordpress.com/

Mae’r gweithdy cyffrous hwn ar gyfer gallu cymysg (gan gynnwys dechreuwyr) a darperir yr holl ddeunyddiau.

  • Heb aelodaeth £120.00/Aelodau £75.00
  • Rhaid archebu lle (trwy e-bost neu dros y ffôn)

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar www.emmagregory.co.uk  neu twitter @emmagregory5


18th – 19th July

Screen Printing with Emma Gregory

10:00-16:00

This two day workshop offers a basic grounding in screen printing: how to prep a screen and print using a simple cut paper stencil; how to develop an image from drawn and printed marks; coat and expose screens and layer up to produce screen prints with an autographic and spontaneous quality.

Emma Gregory studied fine art at Central School of Art & Design, after which she followed a number of career paths, working for arts organisations including the Hayward Gallery, National Theatre, and Riverside Studios. More recently she re-established the Bluecoat’s (‘non-toxic’) intaglio studio, and added screen printing. She manages these studios, also teaching and making work from her home in Liverpool.

Emma’s visual arts practice uses natural form as a starting point and her screen prints are loose, using hand drawn marks and monoprinting as a departure point for layering stencils. She is currently working on a project based in the zoological stores of the University of Liverpool. Check out the project blog http://glasswaxandpencil.wordpress.com/

This exciting workshop is for mixed abilities (including beginners) and all materials will be provided.

  • Non-members £120.00/Members £75.00
  • Booking essential (via email or telephone)

For more information refer to www.emmagregory.co.uk  or on twitter @emmagregory5

Emma Gregory, Field of Holes IV

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar