Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
02/08/2013
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


1 – 2 Awst

Ysgythriad Pren gydag Anne Desmet RA

10:00-16:00

Anne Desmet RA fydd yn cynnal y cwrs deuddydd hwn i ddechreuwyr neu’r rheiny â rhywfaint o brofiad. Bydd cyfranogwyr yn dysgu technegau a sgiliau ysgythru ac argraffu gan ddefnyddio blociau grawn traddodiadol lemwn a  phren bocs, yn ogystal â sut i ddefnyddio’r un sgiliau i ysgythru dewisiadau amgen modern, polymer plastig rhad. Bydd y cwrs yn dechrau gyda chyflwyniad i ysgythriadau amrywiaeth eang o artistiaid, yn hanesyddol a chyfoes, yn amrywio o Eric Gill a Paul Nash i Edwina Ellis ac Anne Desmet, gyda phwyslais ar astudio amrywiaeth dulliau’r cyfrwng a ddefnyddir gan ystod eang o artistiaid i greu gwaith hynod amrywiol a phwerus gyda dwyster gweledol enfawr. Caiff y myfyrwyr ddefnyddio ystod lawn yr offer ysgythru pren: spitsticker, crafell, sgorperau, tintiau a chyfarpar niferus a chewch ddysgu, trwy waith ymarferol go-iawn ac arddangosiadau, beth yw defnydd traddodiadol pob un o’r offer gwahanol a sut i’w defnyddio wrth wneud delweddau cyfoes. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i adnabod y papurau priodol ar gyfer argraffu blociau ysgythru a byddant yn argraffu eu hysgythriadau gan ddefnyddio gwasg gerfweddol yn ogystal â thrwy lathru â llaw; byddant hefyd yn dysgu sut i hogi eu hoffer ysgythru. Bydd Desmet yn cyflwyno posibiliadau defnyddio collage gydag ysgythru pren i greu effeithiau gweledol anarferol a rhyfeddol.

Dylai myfyrwyr ddod â’u darluniau a’u ffotograffau eu hunain er mwyn datblygu eu pwnc personol – a dylent gofio y byddant yn gweithio ar raddfa fach iawn (bydd y blociau pren yn ffitio yng nghledr llaw gyffredin) a bod delweddau gyda chyferbyniadau tôn cryf yn arbennig o addas ar gyfer gweithio yng nghyfrwng ysgythru pren. Ar ddiwedd y deuddydd, bydd myfyrwyr wedi creu nifer o ysgythriadau gorffenedig a’u hargraffu mewn inc du ar bapur gwyn neu bapur gyda thôn iddo.

  • Heb aelodaeth £120.00/Aelodau £75.00
  • Rhaid archebu lle (trwy e-bost neu dros y ffôn)

Anne Desmet RA RE

Ganed yn Lerpwl, Lloegr yn 1964, mae gan Anne Desmet BFA ac MA yn y Gelfyddyd Gain (Oxon); Diploma Ôl-radd mewn Argraffu (Ysgol Gelf Central, Llundain); ac roedd yn Ysgolor Rhufain mewn Argraffu yn Ysgol Brydeinig Rhufain yn 1989-90. Gan arbenigo mewn ysgythru pren, torlun leino a chollage cyfrwng cymysg wedi’i argraffu, yn aml o wrthrychau pensaernïol/metamorffedd, mae Desmet wedi ennill 31 o wobrau cenedlaethol a rhyngwladol am ei gwaith; cynhaliwyd dros 20 o arddangosfeydd unigol o’i gwaith ledled y byd ac mae ganddi waith mewn dros 20 o gasgliadau amgueddfa gan gynnwys (yn y DU) yr Amgueddfa Brydeinig, Llyfrgell Prydain ac Amgueddfa V&A, sydd oll wedi comisiynau ysgythriadau ganddi. Mae ei gwaith hefyd mewn casgliadau cyhoeddus yn Ffrainc, Rwsia, Gwlad Pwyl, Yr Eidal, y Ffindir, Brasil ac UDA. Cynhaliwyd ei phrif arddangosfa wrtholygol gyntaf yn Amgueddfa Ashmolean, Rhydychen, y DU (1998); ei hail yn Oriel Gelf Whitworth, Manceinion, y DU (2008). Aeth y ddwy arddangosfa ar daith o amgylch amgueddfeydd ac orielau eraill y DU yn 1998-9 a 2008-10 yn ôl eu trefn. Yn awdur/golygydd tri llyfr ar argraffu, Anne Desmet oedd golygydd cylchgrawn Printmaking Today o 1998 hyd 2013. Bu’n ddewiswr gwahoddedig ers 1991 i dros 20 o arddangosiadau Argraffu Agored yn y DU, Bwlgaria a Chanada ac roedd yn siaradwr gwadd yn Symposiwm Printiau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol y llynedd. Yn 2011, etholwyd Desmet yn aelod o Academi Frenhinol y Celfyddydau (RA). Mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain.

 


1st – 2nd August

Wood Engraving with Anne Desmet RA

10:00-16:00

Anne Desmet RA will run this two-day course, for beginners or those with some experience. Participants will learn the techniques and skills of engraving and printing from traditional end-grain blocks of lemon and box wood, as well as how to apply the same skills to the engraving of modern, inexpensive, polymer plastic alternatives. The course will commence with an introduction to the engravings of a wide range of artists, historic and contemporary, from Eric Gill and Paul Nash to Edwina Ellis and Anne Desmet, with an emphasis on studying the diversity of approaches to the medium employed by a wide range of artists, to produce extremely diverse and powerful work of great visual intensity. Students will have access to the full range of wood engraving tools: spitstickers, gravers, scorpers, tint and multiple tools and will learn, via hands-on practical working and demonstrations, each tool’s traditional uses and how to apply them in contemporary image-making. Students will learn how to identify suitable papers for printing engraving blocks and they will print their engravings using a relief printing press and also by hand-burnishing; they will also learn how to sharpen engraving tools. Desmet will introduce the possibilities of using collage with wood engraving to create unusual and surprising visual effects.

Students should bring their own sketches and photographs from which to develop their own subject matter – and should bear in mind that they will be working at a very small scale (wood blocks will fit in the palm of the average hand) and that imagery with strong tonal contrasts is particularly suitable for working in the wood engraving medium. At the end of the two days, students will have produced several finished engravings printed in black ink on white or toned paper.

  • Non-members £120.00/Members £75.00
  • Booking essential (via email or telephone)

Anne Desmet RA RE

Born in Liverpool, England, in 1964, Anne Desmet has a BFA and MA in Fine Art (Oxon); a Postgrad. Printmaking Dip. (Central School of Art, London); and was a Rome Scholar in Printmaking at the British School at Rome in 1989-90. Specializing in wood engraving, linocut and mixed media printed collage, often of architectural/metamorphosing subjects, Desmet has won 31 national and international awards for her work; has had over 20 solo exhibitions worldwide; and has works in more than 20 museum collections including (in the UK) the British Museum, the British Library and V&A, which all commissioned engravings from her. Her work is also in public collections in France, Russia, Poland, Italy, Finland, Brazil and the USA. Her first major retrospective exhibition was at the Ashmolean Museum, Oxford, UK (1998); her second at the Whitworth Art Gallery, Manchester, UK (2008). Both exhibitions later toured other UK museums and galleries from 1998-9 and from 2008-10 respectively. Published author/editor of three printmaking books, Anne Desmet was editor of Printmaking Today magazine from 1998-2013. She has been an invited selector, since 1991, for over 20 Open Print exhibitions in the UK, Bulgaria and Canada and was a guest speaker at the Regional Print Centre’s Print Symposium last year. In 2011 Desmet was elected a member of the Royal Academy of Arts (RA). She lives and works in London.

Anne Desmet

 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar