Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
16/08/2013
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


15 – 16 Awst

Gwasg Llythrennau a Chysodi gyda Ken Burnley

10:00-16:00

Bydd y gweithdy cyffrous newydd hwn yn cyflwyno’r cyfranogwyr i elfennau argraffu gwasg llythrennau (cerfweddol) gan ddefnyddio technegau a deunyddiau traddodiadol sy’n dyddio’n ô am dros 500 mlynedd – dull celfyddydol sy’n ailymddangos ac sy’n cael ei gydnabod yn elfen werthfawr yng nghasgliad sgiliau’r argraffydd creadigol.

Dangosir i’r cyfranogwyr sut i ddefnyddio argraffu cerfweddol i lunio printiau unigryw sy’n hynod unigol o flociau metel a cherfweddol traddodiadol gan ddefnyddio gweisg argraffu hynafol ac argraffu ar amrywiaeth o swbstradau (papurau).

Bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i osod teip metel cerfweddol â llaw (o faint arddangos a chyfansoddiad fel ei gilydd), llunio’r teip i dudalennau’n cynnwys blociau (torluniau leino, ffotopolymer a phlatiau metel), a thynnu profion i’w gwirio.

Yna, cyflwynir y broses argraffu gwasg llythrennau, a chaiff cyfranogwyr ddefnyddio amrywiaeth o weisg i argraffu eu gwaith cysodi eu hunain, gan ddefnyddio swbstradau o wahanol fathau.

Rhoddir pwyslais ar y berthynas rhwng delwedd, argraffnod, inc a phapur ar bob cam o’r broses argraffu, gydag egwyddorion hanfodol dylunio a gosodiad argraffyddol yn greiddiol i’r profiad mewn dull hynod ymarferol.

  • Heb aelodaeth £120.00/Aelodau £75.00
  • Rhaid archebu lle (trwy e-bost neu dros y ffôn)

Ken Burnley

Mae gan Ken Burnley brofiad oes yn y diwydiant argraffu, yn dilyn prentisiaeth lawn fel cysodydd, addysgu cysodi a dylunio graffeg am dros 25 mlynedd yng Ngholeg Argraffu Lerpwl, yn gyhoeddwr a chysodwr ar ei liwt ei hun ac yn ddiweddar mae wedi bod yn greiddiol yn hyrwyddo adfywiad argraffu gwasg llythrennau yn Lerpwl ac ardal gogledd Cymru. Mae ganddo ei stiwdio gwasg llythrennau ei hun – Silver Birch Press – yng Nghilgwri a chred yn angerddol mewn annog  eraill i ddysgu mwy am y sgiliau sy’n gysylltiedig â’r wasg llythrennau ac ennill y sgiliau hynny fel dull celf hynod greadigol.


15th – 16th August

Letter Press & Typesetting with Ken Burnley

10:00-16:00

This exciting new workshop will introduce participants to the basics of letterpress (relief) printing using traditional techniques and materials dating back over 500 years – an art form which is re-emerging and is being recognised as a valuable asset in the creative printmaker’s repertoire of skills.

Participants will be shown how to use relief printing to produce unique and highly individualistic prints from traditional metal type and relief blocks using antique printing presses, and printing on a variety of different substrates (papers).

Participants will learn how to set metal relief type by hand (both display and composition sizes), make up the type into pages incorporating blocks (linocuts, photopolymer and metal plates), and pull proofs for checking.

The letterpress printing process will then be introduced, and participants will use a variety of printing presses to print their own typeset work, using substrates of different kinds.

An emphasis will be placed on the relationship between image, impression, ink and paper at all stages of the printmaking process, with the essential principles of typographic design and layout underpinning the experience in a very practical way.

  • Non-members £120.00/Members £75.00
  • Booking essential (via email or telephone)

Ken Burnley

Ken Burnley has had a lifetime’s experience in the printing industry, having served a full apprenticeship as a compositor, taught typesetting and graphic design for over 25 years at Liverpool College of Printing, been a freelance publisher and typesetter, and latterly has been instrumental in promoting the revival of letterpress printing in the Liverpool and north Wales area. He runs his own letterpress studio – Silver Birch Press – on the Wirral and is passionate about wanting to encourage others to learn more about and acquire the skills associated with letterpress as a highly creative art form.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar