Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
23/08/2013
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


22 – 23 Awst

Lithograffeg Llunblât gyda Paul Croft TMP

Llunblatiau – fe’u gelwir weithiau’n blatiau offset sydd eisoes wedi eu sensiteiddio a chânt eu defnyddio o hyd yn y sector fasnachol yn bennaf i argraffu bron i bob graffeg a gaiff ei fasgynhyrchu gan gynnwys llyfrau, papurau newydd, hysbysebion, pecynnau ac ati. Mewn celfyddyd gain, caiff llunblatiau lithograffeg eu defnyddio yn llawn mor gyffredin ar y cyd â phlatiau carreg a rhai wedi’u darlunio â llaw – i argraffu rhediadau lliw – cyflwyno testun a delweddau ffotograffig a digidol.

Gan eu bod yn ysgafn, yn eithaf rhad, yn gyflym i’w dinoethi a’u prosesu ac yn eithaf hawdd i’w argraffu, mae llunblatiau’n rhoi dewis hygyrch a deniadol i argraffu amrywiaeth o ddeunyddiau a ddarlunnir â llaw ac sy’n ffotograffig a digidol.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i lithograffeg llunblât gan gynnwys:

 • Paratoi positifau a ddarlunnir â llaw (ar ffilm True Grain / Asetad)
 • Monobrint Lluosog ar Lunblât
 • Paratoi Positifau Ffilm (gan ddefnyddio Adobe Photoshop)
 • Cyflwyniad i Tusche Wash Digidol (gan ddefnyddio Corel Painter 12)
 • Dinoethi a Phrosesu Platiau
 • Platiau Argraffu (gan ddefnyddio Gwasg Paul Peter Piech  / Gwasg Ysgythru)
 • Heb aelodaeth £120.00/Aelodau £75.00
 • Rhaid archebu lle (trwy e-bost neu dros y ffôn)

Paul Croft TMP

Cymhwysodd Paul Croft yn Feistr Argraffydd yn Sefydliad Tamarind Albuquerque yn 1996 a bellach mae’n addysgu argraffu yn Ysgol Gelf Aberystwyth. Mae wedi ysgrifennu a chyhoeddi dau lyfr at Lithograffeg Cerrig (2001) a Lithograffeg Platiau (2003).

Fel argraffydd, esblyga llawer o’i waith trwy ddarlunio a defnyddia dechnegau ysgythru, argraffu â sgrin, lithograffeg cerrig, plateau a heb ddŵr. Yn greiddiol i lawer o’r gwaith hwn mae diddordeb parhaus yn y gwrthrych, yr arteffact a ddarganfuwyd, y broc môr – sydd wedi ymddangos mewn ffurfiau gwahanol yn amrywio o’r bywyd llonydd traddodiadol i gyfosodiadau a chysodau haniaethol.

Mae diddordeb mewn archeoleg, tarddiad gwareiddiad ac yn enwedig geirdarddiad iaith, gwyddorau a gwaith ysgrifenedig wedi bod yn greiddiol i’r gwaith. Daeth printiau diweddar gan gynnwys Les Amulets à Musée o wrthrychau a swynoglau a welwyd yn yr Amgueddfa Brydeinig. Ysbrydolwyd y printiau hyn gan ddarnau o grafiadau, cerfiadau a chastio – tystiolaeth, olion bodolaeth trwy’r oesau.

Darlunnir prif ddelweddau’r printiau hyn ar garreg gan ddefnyddio creon lithograffeg a tusche. Daw rhediadau lliw pellach gan ddefnyddio golchiadau tusche a luniwyd gan gyfrifiaduron, wedi eu trin yn ddigidol, eu dinoethi a’u hargraffu o lunblât.

 


22nd – 23rd August

Photoplate Lithography with Paul Croft TMP

Photoplates – otherwise known as pre-sensitised offset plates are still used predominantly in the commercial sector for the printing of just about all mass-produced graphics including books, newspapers, advertising, packaging etc. In fine art lithography photoplates are just as commonly used in conjunction with stone and hand drawn plates – to print colour runs – introduce text, photographic and digital imagery.

Being light-weight, fairly inexpensive, quick to expose and process and being relatively easy to print, photoplates provide a versatile and attractive option for printing a range of hand drawn, photographic and digital material.

This course provides an introduction to photoplate lithography including:

 • Preparation of hand drawn positives (on True Grain Film / Acetate)
 • Multiple Monoprint on Photoplate
 • Preparation of Film Positives (using Adobe Photoshop)
 • Introduction to Digital Tusche Wash (using Corel Painter 12)
 • Exposing and Processing Plates
 • Printing Plates (on the Paul Peter Piech Press / Etching Press)
 • Non-members £120.00/Members £75.00
 • Booking essential (via email or telephone)

Paul Croft TMP

Paul Croft qualified as a Master Printer at the Tamarind Institute in Albuquerque in 1996 and now teaches printmaking at the School of Art in Aberystwyth. He has written and published two books on Stone Lithography (2001) and Plate Lithography (2003).

As a printmaker much of his work evolves through drawing and employs techniques of etching, screenprinting, stone, plate and waterless lithography. Underlying much of this work has been continuing interest in the object, found artefact, flotsam and jetsam – that have appeared in various different formats from traditional still life, through assemblage to abstract composition.

Interest in archaeology, origins of civilisation and in particular the etymology of language, alphabets and writing have also informed the work. Recent prints including Les Amulets à Musée have derived from artefacts and amulets found at The British Museum. Fragments of scratching, carving and casting – evidence, traces of existence throughout the ages have become the inspiration for these prints.

Paul Croft 12a Pan Chequer T

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar