Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
11/01/2016
18:00 - 20:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Rydyn ni’n falch iawn o gael lansio ein cyfres newydd o weithdai gyda’r nos, a fydd yn canolbwyntio ar broses gwneud printiau penodol, ac a fydd yn cynnig gwybodaeth ymarferol estynedig i’r rhai sy’n cymryd rhan a fydd yn eu galluogi i ddod i ddeall proses penodol (er enghraifft, leino, sychbwynt, sgrin).

Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau (2016)

Cyfres o weithdai 5 wythnos ar broses penodol gwneud printiau

  • Diwrnod: Dydd Llun (6pm-8pm)
  • Lefel: canolradd / uwch
  • Cost: Pob gweithdy: Heb fod yn aelodau £60.00/ Aelodau £50.00 (Rhaid archebu lle trwy ffonio / anfon e-bost)
  • Yn cynnwys y deunyddiau (bydd angen talu yn ystod y sesiwn gyntaf)

Gweithdy Canolbwyntio ar Sychbwynt

  • Dyddiadau: 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 08/02

Mae ein cyfres o Weithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau yn cynnig cyfle gwerthfawr i ganfod prosesau newydd ac i feithrin dealltwriaeth soffistigedig o wneud printiau. Maent wedi’u cynllunio i fodloni gofynion pobl sydd â diddordeb brwd yn y pwnc, ac maent yn darparu ar gyfer gwahanol lefelau o brofiad.

Bydd pob un o’r gweithdai 5 wythnos yn ceisio rhoi gwybodaeth am broses penodol a chael y rhai sy’n cymryd rhan ynddo i’w ddeall (er enghraifft; torlun leino, sychbwynt, sgrin-brintio) a bydd cyfle i greu gwaith sy’n dangos ymateb creadigol i’r dechneg gwneud printiau. Byddwch yn cael eich dysgu gan un o Hwyluswyr Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol sydd â dealltwriaeth a gwybodaeth helaeth am wneud printiau.

Byddwn yn darparu’r holl ddeunyddiau ac offer a bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu hannog i ystyried eu pwnc eu hunain a’r dylanwadau creadigol arnynt, drwy gydol y gweithdy 5 wythnos.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn gallu symud ymlaen i ddefnyddio’r cyfleusterau mynediad agored sydd ar gael trwy’r Ganolfan i ddatblygu eu gwaith ymhellach. Gallant hefyd symud ymlaen i’n Gweithdai Artistiaid Gwadd arbenigol, sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:www.regionalprintcentre.co.uk


We are very pleased to launch our new series of evening workshops which focus on a specific printmaking process offering participants extended practical knowledge and understanding in an specific process (for example; lino, drypoint, screenprinting).

Focus on Printmaking Workshops (2016)

A series of 5 week workshops in a specific printmaking process

  • Day: Mondays (6pm-8pm)
  • Level: intermediate/advanced
  • Cost: Each Workshop: Non-members £60.00/Members £50.00 (Booking essential via email or telephone)
  • Includes materials (payment required on the first session)

Focus On: Drypoint Workshop

  • Dates: 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 08/02

Our series of Focus on Printmaking Workshops offer a valuable opportunity to discover new processes and develop a sophisticated understanding of printmaking. They are designed to meet the requirements of people with a keen interest in the subject and cater for varying levels of experience.

Each 5 week workshop aims to give participants knowledge and understanding of a particular process (for example Linocut, Collagraph, Drypoint, Etching or Screenprint) and an opportunity to produce work that shows a creative response to that printmaking technique. You will be taught by one of the Regional Print Centre’s Print Facilitators who have a wealth of printmaking knowledge and understanding.

All materials and equipment will be provided and participants are encouraged to explore their own subject and creative influences throughout the 5 week workshop.

Participants can move on to use the open access printmaking facilities available through the Centre to further develop their work. They can also progress to our specialist Visiting Artists Workshops which take place regularly throughout the year. For more information please visit: www.regionalprintcentre.co.uk

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar