Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
31/07/2014 01/08/2014
10:00 - 10:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Please scroll down for English:


Rhaglen Gweithdai’r Haf 2014

Llythrenwasg a Theiposod gyda Ken Burnley

31 Gorffennaf-1 Awst 2014
10:00-16:00

Bydd y gweithdy cyffrous hwn yn cyflwyno’r cyfranogwyr i elfennau sylfaenol argraffu llythrenwasg (cerfweddol) gan ddefnyddio technegau a deunyddiau traddodiadol sy’n dyddio’n ôl dros 500 mlynedd – ffurf ar gelf sy’n ail-godi ac yn cael ei gydnabod yn rhinwedd werthfawr yn ystod sgiliau argraffydd creadigol.

Dangosir i’r cyfranogwyr sut i ddefnyddio argraffu cerfweddol i greu printiau unigryw a hynod unigolyddol o flociau teip a cherfwedd metel traddodiadol gan ddefnyddio gweisg hynafol, ac argraffu ar amrywiaeth o swbstradau (papurau) gwahanol.

Bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i osod teip cerfweddol metel â llaw (mewn meintiau arddangos a chyfansoddiad), llunio’r teip yn dudalennau gan gynnwys blociau (torluniau leino, ffotopolymer a phlatiau metel), a thynnu profion i’w gwirio.

Yna, bydd y broses argraffu llythrenwasg yn cael ei gyflwyno, a bydd cyfranogwyr yn defnyddio amrywiaeth o weisg i argraffu eu gwaith cysodi eu hunain gan ddefnyddio gwahanol fathau o swbstradau.

Rhoddir pwyslais ar y berthynas rhwng delwedd, argraff, inc a phapur yn ystod holl gamau’r broses argraffu, gydag egwyddorion hanfodol dylunio argraffwaith a gosodiad yn greiddiol i’r profiad mewn dull ymarferol iawn.

Ken Burnley

Mae gan Ken Burnley brofiad oes yn y diwydiant argraffu, wedi iddo gael prentisiaeth lawn fel cysodwr, dysgu argraffwaith a dylunio graffeg am dros 25 mlynedd yng Ngholeg Argraffu Lerpwl, treulio amser yn gyhoeddwr a chysodwr ar liwt ei hun ac yn ddiweddar, bu’n greiddiol mewn hyrwyddo adfywiad argraffu llythrenwasg yn Lerpwl ac ardal gogledd Cymru. Mae ganddo ei stiwdio llythrenwasg ei hun – Silver Birch Press- yng Nghilgwri ac mae’n llawn brwdfrydedd am annog eraill i ddysgu rhagor am y llythrenwasg fel dull celf hynod greadigol a chael y sgiliau cysylltiedig.

Heb fod yn aelodau £120.00 / Aelodau £75.00
Mae’n hanfodol archebu lle (anfonwch e-bost neu ffoniwch)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Summer Workshop Programme 2014

Letterpress & Typesetting with Ken Burnley

31st July-1st August 2014
10:00-16:00

This exciting workshop will introduce participants to the basics of letterpress (relief) printing using traditional techniques and materials dating back over 500 years – an art form which is re-emerging and is being recognised as a valuable asset in the creative printmaker’s repertoire of skills.

Participants will be shown how to use relief printing to produce unique and highly individualistic prints from traditional metal type and relief blocks using antique printing presses, and printing on a variety of different substrates (papers).

Participants will learn how to set metal relief type by hand (both display and composition sizes), make up the type into pages incorporating blocks (linocuts, photopolymer and metal plates), and pull proofs for checking.

The letterpress printing process will then be introduced, and participants will use a variety of printing presses to print their own typeset work, using substrates of different kinds.

An emphasis will be placed on the relationship between image, impression, ink and paper at all stages of the printmaking process, with the essential principles of typographic design and layout underpinning the experience in a very practical way.

Ken Burnley

Ken Burnley has had a lifetime’s experience in the printing industry, having served a full apprenticeship as a compositor, taught typesetting and graphic design for over 25 years at Liverpool College of Printing, been a freelance publisher and typesetter, and latterly has been instrumental in promoting the revival of letterpress printing in the Liverpool and north Wales area. He runs his own letterpress studio – Silver Birch Press – on the Wirral and is passionate about wanting to encourage others to learn more about and acquire the skills associated with letterpress as a highly creative art form.

Non-members £120.00/Members £75.00
Booking essential (via email or telephone)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar