Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
11/04/2017
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Llythrenwasg Fynegiannol gyda David Armes (11/04 – 13/04/2017)

10:00-4:00

Heb fod yn aelodau £ 165.00 / Aelodau £ 120.00

Mae’n rhaid archebu lle (trwy e-bost neu ffôn)

www.redplatepress.com

Byddwch yn treulio tri diwrnod yn dysgu sut gallwch ddefnyddio’r broses lythrenwasg i greu printiau bywiog, graffig sy’n ystyried teipograffeg a chyfryngau gwneud printiau eraill. Gan ddefnyddio casgliad teip pren y stiwdio, byddwch yn dysgu sut i osod y teip pren, cloi’r ffrâm a gweithio’r wasg. Byddwch yn defnyddio gwasg proflenni Thompson y stiwdio y bydd David Armes yn dangos i chi sut mae’n gweithio, gan ddefnyddio rhai enghreifftiau o’r math o waith y byddwch yn canolbwyntio arno.

Byddai profiad blaenorol o weithio gyda llythrenwasg yn ddefnyddiol, ond nid yw’n hanfodol.

Bydd David esbonio ac yn arddangos technegau y byddwch yn eu defnyddio, gan gynnwys iawnlunio ar weisg heb grafangau / mesuryddion, argraffu â phwysau, gan ddefnyddio gwirod gwyn / deunyddiau eraill i dorri / ymyrryd â’r mannau inc a sut y gallwch arbrofi gydag arwynebau cerfwedd.  Byddwch yn gadael gyda nifer bychan o brintiau inc-llaw a digon o syniadau gobeithio am eich camau nesaf.

O ystyried teip fel delwedd, byddwch yn meddwl yn greadigol am ddylunio a chynllunio pob printiad yn ofalus mewn tair haen:

1) Y Cefndir

2) Prif destun / testun mawr mewn lliw(iau)

3) Gwybodaeth graffeg wedi ei hargraffu mewn du

Cyn dod i’r cwrs, bydd angen i chi feddwl am y geiriau rydych am eu defnyddio. Dewiswch dri gair sy’n bwysig i chi – y rhain fydd y prif destun / y testun mwy o faint mewn haen 2. Gallant fod yn slogan,   yn hysbyseb ar gyfer digwyddiad neu dim ond eich enw hyd yn oed.

A wnewch chi feddwl y tu hwnt i’r posteri ‘Peidiwch â chynhyrfu a daliwch ati ‘ arferol! Dylech ystyried hefyd sut rydych chi eisiau ymgorffori llythrenwasg yn eich gwaith presennol, p’un a ydych eisoes yn wneuthurwr printiau, yn cymryd rhan mewn dylunio graffig neu ddim ond eisiau archwilio techneg newydd.


Expressive Letterpress with David Armes (11/04 – 13/04/2017)

11/04 – 13/04/2017

10am – 4pm

Non-members £165.00/Members £120.00

Booking essential (via email or telephone)

www.redplatepress.com

You will spend three days learning how the letterpress process can be used to create vibrant, graphic prints that look towards both typography and other printmaking media. Using the studio’s wood type collection, you will learn how to set wood type, lock up a forme and operate the press. You will be using the studio’s Thompson proofing press which David Armes will demonstrate using some examples of the type of work you will be focussing on.

Previous letterpress experience would be useful but is not essential.

David will explain and demonstrate the techniques you’ll be employing, including registration on presses without grippers/gauges, pressure printing, using white spirit/other materials to break up/interfere with ink areas and how you can experiment with relief surfaces. You will leave with a small edition of hand-inked prints and hopefully plenty of ideas about your next steps.

Considering type as image, you will think creatively about design and carefully plan out each print in three layers:

  • Background
  • Main/large text in colour(s)
  • Graphic information printed in black

In advance, you need to think about the words you want to use. Pick three that are important to you – these will be the main/larger text in layer 2. It could be a slogan, an advert for an event or even just your name.

Please think beyond the usual ‘Keep Calm & Carry On’ posters! You should also consider how you want to incorporate letterpress into your existing work, whether you’re already a printmaker, are involved in graphic design or just want to explore a new technique.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar