Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
24/07/2014 25/07/2014
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Please scroll down for English:


Rhaglen Gweithdai’r Haf 2014

Sgrin-brintio Mono gydag Alun Evans

24-25 Gorffennaf 2014
10:00-16:00

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar ddatblygiad holl agweddau’r broses argraffu. I ddechrau, bydd yn edrych ar ddewis y papur a/neu gwneuthuriar yr wyneb i’w argraffu arno ac yna’n ymchwilio i ymdriniaeth y stensil mewn amrywiaeth o ddulliau mecanyddol syml ymlaen i ffoto stensiliau o waith celf sydd eisoes wedi ei baratoi.

Caiff aelodau’r cwrs eu tywys trwy’r broses o lunio haenau ar yr argraffiad, gan reoli damweiniau a chynnwys gweithrediadau greddfol neu ar hap gyffroi’r motif ar yr wyneb. Nod y 2 ddiwrnod yw cyffroi, ymgysylltu gyda’r dychymyg gorau, defnyddio’r cyfleusterau sydd ar gael yn y Ganolfan i’r eithaf a mwynhau ffrwydriad o greadigrwydd ymgysylltiol a bywiog o dan arweiniad ymarferwr medrus.

Cyflwynir y gweithdy trwy thema ‘pennau’ er mae rhyddid i aelodau’r cwrs ddatblygu eu syniadau presennol yng nghyd-destun y prosesau a gyflwynir dros y deuddydd.

D ALUN EVANS

Mae Alun Evans yn artist o argraffydd yn wreiddiol o Sir Benfro ond sydd bellach yn byw yn Sir Gaer. Tirlun naturiol a diwydiannol Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr yw canolbwynt ei waith creadigol sy’n amrywio o waith colagraff, monoteipiau, argraffu ar sgrin, torluniau leino yn ogystal â darlunio a phaentio mewn amrywiaeth o gyfryngau.

Gwnaeth ei waith diweddar yng nghyfrwng argraffu ar sgrin ac mae’n datblygu potensial y cyfrwng i greu amrywiadau helaeth fel mono argraffiadau o gyfres o sgriniau. Mae hwn yn ddull cyferbyniol i’r argraffiad sgrin nifer cyfyngedig arferol.

Mae ganddo radd meistr mewn argraffu celfyddyd gain ac mae wedi arddangos yn helaeth yn y DU gyda gwaith yng nghasgliadau Amgueddfa Genedlaethol Cymru; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Cyngor Gorllewin Sir Gaer; MOMA Cymru, Y Tabernacl, Machynlleth; Coleg Prifysgol Edge Hill, Sir Gaerhirfryn; Oriel Gelf Atkinson, Southport; Cyngor Sir Caerlŷr; Cyngor Sir Penfro ac Amgueddfa Grosvenor, Caer.

Heb fod yn aelodau £120.00 / Aelodau £75.00
Mae’n hanfodol archebu lle (anfonwch e-bost neu ffoniwch)

dalunevans.co.uk

The Observation of Nature #6 Grey Day


Summer Workshop Programme 2014

Mono Screen Print with Alun Evans

24th-25th July 2014
10:00-16:00

The workshop will focus on the exploitation of all aspects of the print process. It will initially look at the selection of the paper and /or the fabrication of the surface to be printed on then investigate the stencil manipulation in a variety of simple mechanical ways through to photo stencils of prepared artwork.

Course members will be guided through the process of building up layers on the print, controlling accidents and engaging in intuitive or random actions to excite the surface motif.

The aim of the 2 days is to surprise, engage with maximum invention, fully exploit the facility on offer the Centre and enjoy an engaging and exhilarating burst of creativity under the guidance of skilled practitioner.

The workshop will be introduced through the theme of ‘heads’ though course members are free to develop their current ideas in the context of the processes introduced over the 2 days.

D ALUN EVANS

Alun Evans is an artist printmaker originally from Pembrokeshire and resident in Cheshire. The natural and industrial landscape of Wales and the Northwest of England are the focus of his creative work which range from collagraphs, monotypes, screen prints, linocuts as well as drawing and painting in a range of media.

His recent work has been undertaken in the medium of screen printing and he is exploiting the potential of the medium to generate extensive varients as monoprints from a set of screens. This is a contrarian approach to the usual limited edition screen print.

He has a masters degree in fine art printmaking and has exhibited extensively in the UK with works in the collections of the National Museum of Wales; National Library of Wales; Cheshire West Council; MOMA Wales, Y Tabernacl, Machynlleth; Edge Hill University College, Lancachire; Atkinson Art Gallery, Southport, Leicestershire County Council. Pembrokeshire County Council and the Grosvenor Museum, Chester.

Non-members £120.00/Members £75.00
Booking essential (via email or telephone)

dalunevans.co.uk

The Observation of Nature #4 Cold Sun Rising, sf

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar